7. Tabell med prioriterte tiltak

Tabellen viser en samlet liste over prioriterte tiltak fra kapittel 3 i handlingsplan for slåttemyr. Under "Hovedansvar" er Statsforvalteren forkortet til "SF" og Miljødirektoratet forkortet til "Mdir".  

Når nasjonal koordinering/fagrådgiver er etablert (jf. tiltak 3.4.a), vil denne være en ressurs for statsforvalterne og Miljødirektoratet i forbindelse med flere av tiltakene.

Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering 

Tiltak

Beskrivelse

Område 

Hovedansvar

Gjennomføring

3.1.a

Videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av utvalgt naturtype slåttemyr som er i skjøtsel pr 2023

Regionalt 

SF

Løpende

3.1.b

Øke omfanget av slåttemyrer i langsiktig skjøtsel jf. mål i Meld. St. 14, med høyest prioritet til de mest verdifulle lokalitetene (se også tiltak 3.3a)

Hele landet, regionalt 

SF, Mdir

Kort sikt, løpende

3.1.c

Videreføre arbeidet for å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (se også tiltak 3.3a). Dette gjelder særlig i Nord-Norge, på Vestlandet og i låglandet på Østlandet           

Regionalt 

SF

Kort sikt, løpende

3.1.d

Målrette virkemiddelbruk for å sette slåttemyr i mer robuste økologiske nettverk, sammen med andre tilgrensende forekomster av naturtyper som danner helhetlige miljø. Særlig i regioner som har en stor andel av slåttemyrforekomstene, kan det være aktuelt å etablere eller øke restaurering og skjøtsel i klynger/kjerneområder                

Regionalt

SF

Løpende

3.1.e

Målrette innsats for å ta vare på slåttemyrlokaliteter som er særlig viktige leveområder for artsmangfold, og gjennom restaurering og skjøtsel som bedrer livsvilkårene for trua arter, prioriterte arter som er knytta til naturtypen, og andre forvaltningsprioriterte artsgrupper (bl.a. pollinerende insekter)

Hele landet, regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.1.f

Samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak med mål og tiltak i relevante nasjonale tiltaksplaner på naturmangfoldområdet:

- Handlingsplaner for trua og prioriterte arter og trua og utvalgte naturtyper

- oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)

- plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025)

- tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)

- tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)

Hele landet

SF, Mdir

Umiddelbart, løpende

3.1.g

Videreutvikle og målrette samarbeidet med jordbruket om skjøtsel av naturtypen som del av driften tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak

Hele landet

SF, Mdir

Umiddelbart, løpende

3.1.h

Styrke samarbeidet med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere i ulike sektorer, organisasjoner og private om bevaring og skjøtsel av naturtypen, inkludert styrke rekrutteringen av tiltakshavere.

Hele landet

SF, Mdir

Umiddelbart, løpende

 

 

Tiltak for samarbeid og effektiv organisering 

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.2.a

Videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i fylkene

Hele landet

Mdir, SF

Løpende

3.2.b

Videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for å følge opp handlingsplanen for slåttemyr effektivt på nasjonalt og regionalt nivå (utenfor verneområder)

Hele landet

Mdir, SF

Løpende

3.2.c

Effektiv og samordnet organisering i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

Nasjonalt, regionalt/lokalt

Mdir, SF/ forvaltnings-myndighet

Løpende

3.2.d

Videreutvikle samarbeidet med landbruksforvaltning, rådgivningsapparat og jordbruksnæring om god prioritering og faglig kvalitetssikra veiledning ved bruk av økonomiske virkemidler til skjøtsel

Regionalt, nasjonalt

SF, Mdir

Løpende

3.2.e

Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer arealer som kan bidra i økologiske nettverk, f.eks. energi, samferdsel og forsvar.

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Lang sikt, løpende

 

Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon 

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.3.a

Etablere en nasjonal og regional oversikt over lokaliteter som skal prioriteres for videreføring og igangsetting av langsiktig skjøtsel

Hele landet

Mdir, SF

Umiddelbart

3.3.b

Prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig (behovet er særlig stort i Nord-Norge), og der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt

Regionalt

SF, Mdir

Umiddelbart, løpende

3.3.c

Overvåke og dokumentere tilstand og utvikling av naturtypen og effekter av skjøtsels- og restaureringstiltak. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (slåttemyr inngår her i Våtmark)

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Løpende

3.3.d

Styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske nettverk av slåttemyr og annen natur, og effekter av fragmentering

Hele landet

Mdir, SF

Løpende

3.3.e

Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvor godt og i hvilket omfang ivaretakelse av naturtypen kan bidra til å ta vare på trua arter og prioriterte artsgrupper

Hele landet

Mdir, SF

Løpende

3.3.f

Oppdatere maler for skjøtselsplaner inkl. revisjonsrutiner både til å fange opp lokal tilpasning av skjøtsel og til å bidra til overvåkingsdata om naturtypen og aktuelt utvalg av arter

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

3.3.g

Registrere stedfesta tiltak i tiltaksbase (under utredning/utvikling)

Hele landet

Uavklart

Løpende etter lansering

3.3.h

Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak, herunder ved rødlistevurderinger underveis og ved utgangen av handlingsplanperioden i 2037

Hele landet

Mdir, SF

Lang sikt, løpende

3.3.i

Oppdatere handlingsplanen når det foreligger ny og relevant kunnskap

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

 

Tiltak for god veiledning og formidling

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.4.a

Videreføre veiledning og informasjon om aktuelle tiltak, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av nasjonal koordinering og statsforvalter. Etablere egen nasjonal koordinator/fagrådgiver for slåttemyr

Nasjonalt, regionalt

Mdir, SF

Løpende (veiledning), kort sikt (nasjonal koordinering)

3.4.b

Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og koordinere dette med oppdatering av maler for skjøtselsplanlegging (jf. tiltak 3.3f)

Nasjonalt

Mdir

Løpende

3.4.c

Sikre at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av slåttemyrarealene danner grunnlaget for skjøtselsråd i planer og skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene

Regionalt

SF

Løpende

3.4.d

Sikre og videreutvikle inngått samarbeid med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk

Regionalt

SF

Løpende

3.4.e

Tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom miljø- og landbruksforvaltningen på ulike nivåer, regional fagrådgivning, kommunale planmyndigheter og andre sektorer/interessenter

Hele landet

SF, Mdir

Kort sikt, løpende

3.4.f

Formidle kunnskap om slåttemyr og skjøtsel til nye og potensielle samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel

Hele landet

SF, Mdir

Kort sikt, løpende

3.4.g

Formidle betydningen av å ta vare på slåttemyr og tilhørende artsmangfold, inkludert økologiske nettverk og landskapsøkologiske sammenhenger. Dette både i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer

Hele landet

SF, Mdir

Løpende

 

 

 

 

 

3.4.h

Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media

Regionalt, nasjonalt

SF, Mdir

Løpende

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid