3. Prioriterte tiltak

Følgende tiltak er prioritert på nasjonalt nivå. Tabellen i kapittel 7 angir tidsplanen for når tiltakene er tenkt gjennomført (umiddelbart, på kort sikt, på lang sikt og løpende).

I gjennomføringen av handlingsplanen må dette ses som et utgangspunkt for regionale prioriteringer, men tilpasses de faktiske behovene regionalt for å gjennomføre de ulike tiltakene.

3.1 Tiltak for langsiktig skjøtsel og restaurering

Prioriterte tiltak for å oppnå delmål 1:

a. Videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av utvalgt naturtype slåttemyr som er i skjøtsel pr 2023

b. Øke omfanget av slåttemyrer i langsiktig skjøtsel jf. mål i Meld. St. 14, med høyest prioritet til de mest verdifulle lokalitetene

c. Videreføre arbeidet for å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (se også tiltak 3.3a). Dette gjelder særlig i Nord-Norge, på Vestlandet og i låglandet på Østlandet.

d. Målrette virkemiddelbruk for å sette slåttemyr i mer robuste økologiske nettverk, sammen med andre tilgrensende forekomster av naturtyper som danner helhetlige miljø. Særlig i regioner som har en stor andel av slåttemyrforekomstene, kan det være aktuelt å etablere eller øke restaurering og skjøtsel i klynger/kjerneområder.

e. Målrette innsats for å ta vare på slåttemyrlokaliteter som er særlig viktige leveområder for artsmangfold, og gjennom restaurering og skjøtsel som bedrer livsvilkårene til trua arter, prioriterte arter som er knytta til naturtypen, og andre forvaltningsprioriterte artsgrupper (bl.a. pollinerende insekter)

f. Samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak med mål og tiltak i relevante nasjonale tiltaksplaner på naturmangfoldområdet:

   • Handlingsplaner for trua og prioriterte arter og trua og utvalgte naturtyper
   • oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)
   • plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)
   • tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)

g. Videreutvikle og målrette samarbeidet med jordbruket om skjøtsel av naturtypen som del av driften tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak

h. Styrke samarbeidet med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere i ulike sektorer, organisasjoner og private om bevaring og skjøtsel av naturtypen, inkludert styrke rekrutteringen av tiltakshavere.

3.2 Tiltak for samarbeid og effektiv organisering

Prioriterte tiltak for å oppnå delmål 2:

a. Videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i fylkene

b. Videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for å følge opp handlingsplanen for slåttemyr effektivt på nasjonalt og regionalt nivå (utenfor verneområder)

c. Effektiv og samordnet organisering i verneområder, på nasjonalt og regionalt nivå

d. Videreutvikle samarbeidet med landbruksforvaltning, rådgivningsapparat og jordbruksnæring, om god prioritering og faglig kvalitetssikra veiledning ved bruk av økonomiske virkemidlerfor til skjøtsel​ 

e. Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer arealer som kan bidra i økologiske nettverk, f.eks. energi, samferdsel og forsvar.

3.3 Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

Prioriterte tiltak for å oppnå delmål 3:

a. Etablere en nasjonal og regional oversikt over lokaliteter som skal prioriteres for videreføring og igangsetting av langsiktig skjøtsel

b. Prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig (behovet er særlig stort i Nord-Norge), og der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt

c. Overvåke og dokumentere tilstand og utvikling av naturtypen og effekter av skjøtsels- og restaureringstiltak. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (slåttemyr inngår her i Våtmark)

d. Styrke kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske nettverk av slåttemyr og annen natur, og effekter av fragmentering

e. Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvor godt og i hvilket omfang ivaretakelse av naturtypen kan bidra til å ta vare på trua arter og prioriterte artsgrupper 

f. Oppdatere maler for skjøtselsplaner inkl. revisjonsrutiner både til å fange opp lokal tilpasning av skjøtsel og til å bidra til overvåkingsdata om naturtypen og aktuelt utvalg av arter

g. Registrere stedfesta tiltak i tiltaksbase (under utredning/utvikling)

h. Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak, herunder ved rødlistevurderinger underveis og ved utgangen av handlingsplanperioden i 2037

i. Oppdatere handlingsplanen når det foreligger ny og relevant kunnskap

3.4 Tiltak for god veiledning og formidling

Prioriterte tiltak for å oppnå delmål 4:

a. Videreføre veiledning og informasjon om aktuelle tiltak, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av nasjonal koordinering og statsforvalter. Etablere egen nasjonal koordinator/fagrådgiver for slåttemyr.

b. Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og koordinere dette med oppdatering av maler for skjøtselsplanlegging (jf. tiltak 3.3f)

c. Sikre at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av slåttemyrarealene danner grunnlaget for skjøtselsråd i planer og skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene

d. Sikre og videreutvikle inngått samarbeid med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk

e. Tilrettelegge arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling mellom miljø- og landbruksforvaltningen på ulike nivåer, regional fagrådgivning, kommunale planmyndigheter og andre sektorer/interessenter.

f. Formidle kunnskap om slåttemyr og skjøtsel til nye og potensielle samarbeidsparter (privatpersoner, organisasjoner m.fl.) for langsiktig skjøtsel

g. Formidle betydningen av å ta vare på slåttemyr og tilhørende artsmangfold, inkludert økologiske nettverk og landskapsøkologiske sammenhenger. Dette både i forbindelse med veiledning og skjøtselsplanlegging, og overfor allmennhet og ulike sektorer

h. Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid