2. Mål i handlingsplanperioden 2023-2027

Internasjonale og nasjonale forpliktelser knyttet til trua naturmangfold, slåttemyr som utvalgt naturtype, status og erfaringer fra første handlingsplanperiode og utvikling i metodikk for arbeidet med trua natur i Norge danner grunnlaget for å sette mål for ny handlingsplanperiode 2023-2037.

Det overordna målet i handlingsplan for slåttemyr formuleres i hensikt å ivareta utbredelsen og bedre utviklingen for naturtypen som del av naturmangfoldet i Norge innenfor denne perioden. Fire tilhørende, tematiske delmål skal sørge for å oppfylle det overordna målet ved hjelp av konkrete tiltak som virker hver for seg og sammen. De fire delmålene er sidestilt.

Overordna mål: Naturtypen slåttemyr ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres

Dette innebærer at utbredelse og forekomst av slåttemyr i Norge, og tilstanden på slåttemyrarealer, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037.

Delmål 1 - Langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet

Dette innebærer å videreføre langsiktig skjøtsel på alle slåttemyrer som er i slik drift, og restaurere og etablere langsiktig skjøtsel på de mest verdifulle slåttemyrene, tilstrekkelig store arealer av naturtypen og i bedret landskapsøkologisk sammenheng fram mot 2037.

Delmål 2 – Samarbeid og effektiv organisering

Dette innebærer å organisere arbeidet med å ivareta slåttemyr slik at det gir en kostnadseffektiv og kvalitetssikra bruk av aktuelle virkemidler hos miljøforvaltninga i samarbeid med sektorer og andre aktører.

Organiseringen sikrer rekruttering, prioritering og målretting, og nødvendig omfang og langsiktighet i restaurering og skjøtsel av arealer.

Delmål 3 –  God kunnskap og dokumentasjon

Målet innebærer å skaffe nødvendig oppdatert kunnskap om økologisk tilstand og utvikling av naturtypen slåttemyr, naturtypens betydning for artsmangfold og effekter av tiltak. Dette slik at forvaltningen bruker tilgjengelige virkemidler kunnskapsbasert og effektivt for å ivareta naturtypen slåttemyr på lang sikt.

Delmål 4 – God veiledning og formidling

Målet innebærer veiledning og formidling om slåttemyr overfor grunneiere, sektorer, andre samarbeidsparter og allmennhet. Dette bidrar til å motivere til å videreføre og sikre langsiktig innsats for skjøtsel av slåttemyr, og sørger for kvalitet i skjøtselsarbeidet.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid