Sammendrag

Med slåttemyr menes myr med vegetasjon som er preget av langvarig høsting med slått. Slåttemyr er en sterkt trua naturtype, og en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. De viktigste trusselfaktorene for slåttemyr er gjengroing på grunn av opphørt hevd, sammen med grøfting, nedbygging, tilplanting og oppdyrking.

Skjøtselsinnsats videreført på nivået i 2023 bidrar til å ta vare på et utvalg enkeltlokaliteter. Dette vil ikke på sikt være tilstrekkelig til å ivareta nasjonal utbredelse og variasjon av naturtypen, eller tilhørende artsmangfold. Om også skjøtsel på dagens nivå opphører, og uten noen videre tiltak, vil konsekvensen bli at slåttemyr som naturtype, og trolig noe av det tilhørende artsmangfoldet, over tid går tapt fra Norge.

For å oppfylle internasjonale forpliktelser, mål og forpliktelser i nasjonalt lovverk og nasjonale mål for naturmangfold, etableres handlingsplanen for slåttemyr fram til 2037. Naturtypen og variasjonen av slåttemyr i Norge skal ivaretas innenfor hele det naturlige utbredelsesområdet, noe som betyr store deler av Norges fastland.

Det overordna målet for handlingsplanen er at naturtypen slåttemyr ivaretas nasjonalt og utviklingen bedres. Dette innebærer at utbredelse og forekomst av slåttemyr i Norge, og tilstanden på slåttemyrarealer, bedres nok til at naturtypen blir klassifisert som mindre trua ved rødlistevurdering av naturtyper fram mot 2037. Fire tematiske delmål skal bidra til å nå det overordna målet: langsiktig skjøtsel og restaurering i hele landet, effektivt samarbeid og organisering, god kunnskap og dokumentasjon, og god veiledning og formidling.

Handlingsplanen gir prioriterte tiltak for å nå hvert av de fire delmålene. Videre omtales virkemidler som vil være sentrale i gjennomføringen av planen, organisering av arbeidet og samordning på tvers.

Publisering av nye rødlistevurderinger av trua naturtyper vil være sentrale tidspunkter for å vurdere måloppnåelse for handlingsplanen. I tilknytning til rødlistevurderingene vil måloppnåelse og avstand til oppsatte mål evalueres underveis i handlingsplanperioden, og samla måloppnåelse i planperioden vil evalueres i sluttåret 2037.

Hay fens

Hay fens are fens with vegetation influenced by long-term harvesting by scything or mowing. It is an endangered habitat type, and a selected habitat type according to Norwegian biodiversity law. The most prevalent threats to hay fens are overgrowth after ceased management, land-use change, drainage, and cultivation.

Continuing the measures which is in use in 2023 helps keeping up the quality of a selected few locations. However, this is not sufficient to preserve national spread and variation in the habitat type and its accompanying biodiversity. If management practices at the level of today stops and no other measures are implemented, the consequence will be that hay fens and its biodiversity will be lost in Norway. The action plan for hay fens is therefore being continued to 2037.

To reach goals and commitments in international conventions, as well as national duties and laws, the action plan for hay fens will be instituted until 2037. The habitat type and variation within hay fens in Norway will be safeguarded in all its natural range, which covers large parts of the Norwegian mainland.

The overarching goal of the action plan is to safeguard and improve the quality of the habitat type hay fens on a national level. This means that the spread and occurrence of hay fens in Norway, as well as their quality, need to be improved enough to make the habitat type classified as less threatened on the red list assessment for nature types before 2037. Four thematic sub-goals will help reach the overarching goal: long-term management and restauration throughout the country, effective collaboration and organization, good knowledge and documentation, and good guidance and communication.

The action plan provides prioritized measures to reach each of the four sub-goals. Furthermore, central tools and techniques for implementing the plan, organizing work and collaboration across sectors are discussed.

The publication of new red lists for endangered habitat types will be important to assess target achievement and quality for the action plan. Target achievement and distance to the set goals will be assessed throughout the plan period, and overall target achievement will be evaluated in 2037.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid