7. Tabell med prioriterte tiltak

Tabellen viser en samlet liste over prioriterte tiltak fra kapittel 3 i handlingsplan for slåttemark. Under "Hovedansvar" er Statsforvalteren forkortet til "SF" og Miljødirektoratet forkortet til "Mdir".  

Tiltak for langsiktig  og restaurering

Tiltak

Beskrivelse

Område 

Hovedansvar

Gjennomføring

3.1.a

Videreføre og sikre langsiktig skjøtsel i alle lokaliteter av utvalgt naturtype slåttemark som er i oppfølging/skjøtsel fra første handlingsplanperiode.

Nasjonalt 

Mdir og SF sammen med nasjonal og regional faglig koordinering

Løpende 

3.1.b

Videreføre arbeidet med å dekke geografiske og variasjonsmessige mangler i langsiktig skjøtsel av naturtypen (bl.a. lauvenger, våtenger og slåttemark i nord).

Regionalt

Mdir og SF sammen med nasjonal og regional faglig koordinering

 Løpende

3.1.c

Etablere restaurering og skjøtsel av flere lauvenger og slåttemarkslokaliteter i nærheten av hverandre (lokale/regionale klynger) for å redusere ytterligere fragmentering og tap av arealer.

Regionalt

SF/regional faglig koordinering

Kort sikt, løpende

3.1.d

Målrette virkemiddelbruk (bl.a. ved skjøtselsplanlegging) for å ivareta slåttemark sammen med andre tilgrensende forekomster av naturtyper og "mellomarealer" som opprettholder helhetlige og varierte landskap og livsmiljøer i robuste økologiske nettverk.

 Nasjonalt 

Mdir og SF sammen med nasjonal og regional  faglig koordinering

Kort og lang sikt

3.1.e

Målrette innsats for å ta vare på slåttemarkslokaliteter som er særlig viktige leveområder for artsmangfold, og gjennom restaurering og skjøtsel som bedrer livsvilkårene for trua arter, prioriterte arter som er knyttet til naturtypen, og andre forvaltningsprioriterte artsgrupper (bl.a. pollinerende insekter).

 Nasjonalt

Mdir og SF sammen med nasjonal  og regional faglig koordinering

 Kort sikt

3.1.f

Videreføre samarbeidet mellom forvaltningen og grunneiere, drivere og skjøtselsutøvere i ulike sektorer, organisasjoner og private om rekruttering, kunnskapsoverføring og langsiktig skjøtsel av naturtypen.

Nasjonalt/regionalt

SF sammen med regional faglig koordinering

Kort sikt, løpende

3.1.g

Videreutvikle og målrette samarbeidet med landbruksforvaltinga og jordbruksnæringa om skjøtsel av naturtypen som del av driften på eller tilknytta aktive gårdsbruk/jordbruksforetak.

Regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.1.h

Videreutvikle og målrette samarbeidet med landbruks- og kulturminneforvaltninga om skjøtsel av naturtypen som del av verdifulle og utvalgte kulturlandskap.

Nasjonalt og regionalt

Mdir, SF

Lang sikt

 3.1.i

Samordne skjøtselsinnsats og andre tiltak som bidrar inn mot tilgrensende mål og innsatsområder (se kap 1.4) i følgende andre nasjonale planer på naturmangfoldsområdet

- tverrsektoriell tiltaksplan for pollinerende insekter (2021-2028)

- oppfølgingsplan for trua natur (2021-2035)

- tverrsektoriell tiltaksplan for å bekjempe fremmede organismer (2020-2025)

- øvrige handlingsplaner for trua naturtyper og trua arter

Nasjonalt og regionalt

Mdir, SF

 Løpende

 

Tiltak for samarbeid og effektiv organisering

Tiltak

Beskrivelse

Område 

Hovedansvar 

Gjennomføring 

3.2.a         

Videreføre nasjonal handlingsplan i regi av statlig miljøforvaltning, ledet av Miljødirektoratet med statsforvalterne som ansvarlige for oppfølging med virkemiddelbruk i regioner/fylkene.

Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende 

3.2.b         

Videreføre etablert forvaltningsmodell (arvesølvmodellen) for å følge opp handlingsplan for slåttemark effektivt på nasjonalt og regionalt nivå.

 Nasjonalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende 

3.2.c         

Videreutvikle samarbeidet med landbruksforvaltning, rådgivningsapparat og jordbruksnæring om rekruttering, god prioritering av arealer og faglig kvalitetssikring og veiledning ved bruk av økonomiske virkemidler til skjøtsel av slåttemark​.

 Nasjonalt/

Regionalt

Mdir, SF

Kort sikt, løpende

3.2.d         

Identifisere og realisere samarbeidsområder med andre relevante sektorer som disponerer "mellomarealer" som kan bidra i å ivareta økologiske nettverk for artsmangfold knytta til semi-naturlig eng og slåttemark.

 Nasjonalt (Regionalt)

Mdir, SF

 Lang sikt

 

Tiltak for god kunnskap og dokumentasjon

Tiltak

Beskrivelse 

Område

Hovedansvar

Gjennomføring

3.3.a

prioritere å kartlegge naturtypeforekomster der kartleggingsdekningen innenfor utbredelsesområdet er dårlig, og der skjøtsels- og restaureringstiltak er aktuelt

 Regionalt

SF

Kort sikt, løpende

3.3.b         

overvåke tilstand og utvikling av naturtypen gjennom etablert overvåkingsprogram for semi-naturlig eng, og overvåke effekt av restaurerings- og skjøtselstiltak. Dette skal bidra til grunnlag for vurdering av økologisk tilstand i norske hovedøkosystemer (slåttemark inngår i Kulturlandskap og åpent lavland)

Nasjonalt

Mdir

Kort og lang sikt (følger plan)

 

3.3.c         

Styrke og formidle kunnskapen om betydningen av landskapsøkologiske sammenhenger ogøkologiske nettverk av slåttemarker og annen kulturbetinga og ikke-kulturbetinga natur, samt effekter av fragmentering.

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

3.3.d         

Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvor godt og i hvilket omfang ivaretaking av naturtypen, gjennom arealbaserte virkemiddel og økosystembasert forvaltning, kan bidra til å ta vare på trua arter og artsgrupper prioritert for forvaltning.

Nasjonalt

Mdir

 Lang sikt, løpende

3.3.e         

Videreutvikle maler for skjøtselsplaner (og revisjonsrutiner) slik at de kan fange opp regionale forskjeller og lokal tilpasning i bruk og skjøtsel (bl.a. basert på tradisjonell økologisk kunnskap), og slik at de kan bidra til overvåkingsdata om naturtypen (og aktuelt utvalg av arter).

Nasjonalt

Mdir

Lang, sikt, løpende

3.3.f

Registrere stedfesta restaurering og skjøtsel i tiltaksbase

Nasjonalt

Mdir

 Lang sikt

3.3.g       

Evaluere måloppnåelse og effekt av tiltak i tråd med forvaltningens plan for oppfølging av trua natur, knyttet opp til rødlistevurderinger underveis og ved utgangen av handlingsplanperioden i 2037.

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt

 

Tiltak for god veiledning og formidling

Tiltak

Beskrivelse

Område

Hovedansvarlig

Gjennomføring

3.4.a         

Videreføre veiledning og informasjon om tiltak for trua natur, tilskuddsordninger og handlingsplanoppfølging i regi av nasjonal koordinering og statsforvalter.

 Nasjonalt

Mdir sammen med nasjonal koordinering, SF

Kort sikt, løpende

3.4.b         

Tilrettelegge og videreutvikle arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling og samarbeid mellom miljø- og landbruksforvaltningen på ulike nivåer, regional fagrådgivning og andre sektorer/interessenter, bl.a ved hjelp av aktive regionale skjøtselsgrupper i videreført forvaltningsmodell.

 

Nasjonalt

Mdir og SF sammen med nasjonal og regional faglig koordinering

Kort sikt, løpende

3.4.c         

Sikre og videreutvikle inngått samarbeid og avtaler med grunneiere, drivere og skjøtselsarbeidere, og samle og motivere regionale nettverk.

Nasjonalt

SF

Løpende

3.4.d         

Formidle kunnskap om slåttemark og skjøtsel til nye, mulige samarbeidsparter for langsiktig skjøtsel av slåttemark.

Nasjonalt

Mdir

Lang sikt, løpende

3.4.e         

Jevnlig oppdatere veiledermateriell for skjøtsel og maler for skjøtselsplanlegging.

Nasjonalt

Mdir

Løpende

3.4.f          

Vektlegge at tradisjonell økologisk kunnskap om bruken av slåttemarksarealene skal danne grunnlag for skjøtselsråd i planer og skjøtselspraksis på de enkelte lokalitetene.

Nasjonalt

 

Mdir og SF sammen med nasjonal og regional faglig koordinering

Kort sikt, løpende

3.4.g         

I samband med veiledning og skjøtselsplanlegging og overfor allmennhet og ulike sektorer formidle betydningen av å ta vare på "blomsterenger" og "mellomliggende arealer" som støttearealer til slåttemarkslokaliteter og spredningsveier for artsmangfold.

Nasjonalt

Mdir sammen med nasjonal koordinering

(SF)

              

Lang sikt, løpende

3.4.h         

Formidle kunnskap og informasjon om tiltak og aktiviteter i oppfølging av handlingsplanen gjennom tilrettelagt materiale publisert på nett hos miljøforvaltningen, samarbeidende sektorer og i media.

Nasjonalt

Mdir sammen med nasjonal koordinering

Løpende

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid