Kommentarer til avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

§ 9-10 Finansiell sikkerhet og kostnadsdekning

Kravet om full kostnadsdekning gjennom den prisen som tas fra avfallsbesitter kommer ikke til anvendelse for bedriftsinterne deponier som utelukkende deponerer avfall fra egen virksomhet.

Forurensningsmyndigheten kan kreve fullt innsyn i alle nødvendige kostnadsopplysninger, jf. forurensningsloven § 49.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid