Kommentarer til avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

§ 9-14 Kontroll og overvåking i driftsfasen

Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard. Dersom Norsk Standard ikke finnes, kan annen, utenlandsk eller internasjonal standard benyttes.

Forurensningsmyndigheten kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det kan dokumenteres at den er minst like god. Den driftsansvarlige er ansvarlig for at prøvetakings- og analysemetoder er kvalitetssikret. Dersom den driftsansvarlige bruker eksterne laboratorier eller konsulenter for prøvetaking og/eller analysering, skal akkrediterte laboratorier/tjenester brukes der dette er mulig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid