Kommentarer til avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

§ 9-2 Virkeområde

Andre ledd

Endringen fra "lagerplass" til "anlegg" innebærer en presisering av at avfallsforskriften kapittel 9 er avgrenset til å gjelde lagring av avfall på anlegg. Begrepet "anlegg" er et mer dekkende ord for hva som er ment å være dette forskriftskapittelets virkeområde.

Et anlegg for lagring av avfall vil kjennetegnes av at det er snakk om en virksomhet av et visst omfang, typisk i form av at det lagres avfall fra flere aktører og/eller prosjekter, og/eller at lagerplassen driftes over lang tid. Om et disponeringssted defineres som et "anlegg", må vurderes i hver enkelt sak.

For lagring av avfall som ikke finner sted på anlegg, vil ikke avfallsforskriften kapittel 9 komme til anvendelse. Dersom en ønsket lagring er så langvarig at det er naturlig å anse den som en permanent disponering, altså lenger enn 2-3 år, kreves det imidlertid at forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 32 annet ledd gir unntak fra håndteringsplikten for næringsavfall i § 32 første ledd. Et slikt unntak er forbeholdt "særlige tilfeller".

I tillegg er det slik at dersom lagring av avfall utenfor anlegg fører til forurensning som medfører nevneverdige skader eller ulemper, følger det av forurensingsloven § 7 første ledd jf. § 8 tredje ledd at lagringen krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 for å være lovlig.

Tredje ledd bokstav b:

Med ikke-forurenset jord menes naturlige jord- og løsmasser som for eksempel graves ut i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. Ved tvil om massene er å anse som ikke-forurenset, må de vurderes i forhold til definisjonen av forurenset grunn i forurensningsforskriften § 2-3 bokstav a.

Dette unntaket kan være i strid med deponidirektivet. Miljødirektoratet er i gang med å innhente ytterligere kunnskap om hvordan denne avfallsfraksjonen disponeres i dag og hvordan en endring i regelverket vil påvirke disse anleggene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid