Kommentarer til avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall

§ 9-3 Definisjoner

Bokstav h

Definisjonen av deponi er justert for å klargjøre at deponier er anlegg for sluttbehandling av avfall. Dette er kun en klargjøring av ordlyden og ikke en reell endring av hva som defineres som et deponi. For nærmere omtale av "anlegg" vises det til veiledning under § 9-2 andre ledd. Med sluttbehandling menes enhver form for avfallsbehandling som ikke er gjenvinning.

Prosjekter som innebærer at avfallet gjennomgår gjenvinning omfattes ikke av gjeldende forskrift og var heller ikke omfattet før endringen. Dette forutsetter at håndteringen oppfyller definisjonen av gjenvinning i forurensningsloven § 27a siste ledd: "Med gjenvinning menes ethvert tiltak der hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller at avfall har blitt forberedt til dette." For gjenvinningsprosjekter kan det være krav om tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom avfallshåndteringen kan medføre forurensning utover forurensning nevnt i § 8.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid