Miljømål

Miljømålene skal uttrykke ønsket grad av beskyttelse for mennesker og miljø og definere hensikten med tiltaket eller oppryddingen.

Miljømålene skal:

  • definere ønsket grad av beskyttelse for mennesker og natur eller miljø sammenlignet med eksisterende eller fremtidig arealbruk
  • tydeliggjøre brukerkonflikter og definere hensikten med tiltak eller oppryddingen for selve lokaliteten og eventuelt påvirkede resipienter

Overordnede miljømål, nasjonale og regionale føringer

Arbeidet med opprydding i forurenset grunn styres av nasjonale føringer gitt gjennom stortingsmeldinger, regelverk, veiledere til regelverket og nasjonale mål.

Det er særskilt to nasjonale miljømål innen området forurensning som legges til grunn i arbeidet med forurenset grunn:

  • forurensning skal ikke skade helse eller miljø
  • bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslista skal stanses

Konkret skal tiltak og opprydding i forurenset grunn hindre eller redusere at forurensningen i grunnen medfører negative konsekvenser for mennesker og miljø. I tillegg skal tiltak og opprydding bidra til å redusere eller fjerne prioriterte helse- og miljøfarlige stoffer fra kretsløpet.

De nasjonale føringene, sammen med regionalt og lokalt fastsatte planbestemmelser, gir retningslinjer og rammer for arbeidet med forurenset grunn. De nasjonale og regionale miljømålene er overordnede, og det er behov for å utarbeide mer konkrete og stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål i hver enkelt sak.

Stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål

I saker hvor det gjennomføres tiltak eller opprydding i forurenset grunn, må du definere målene med oppryddingen, identifisere aktuelle brukerkonflikter, og beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå målene. For å tydeliggjøre dette skal du utarbeide stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål. Se eksempler under.

Stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål bygger på nasjonale og regionale føringer og beskriver målet med tiltakene og hvordan tiltakene skal gjennomføres.

Du skal formulere stedspesifikke miljømål og tiltaksmål tidlig i prosessen. Underveis som du henter inn mer informasjon, kan det bli behov for å justere eller endre miljømålene du har satt. Etter tiltaket er gjennomført, skal du sammenligne resultatene opp mot miljømålene for å vurdere om tiltaket har hatt tiltenkt effekt.

Hva du skal utarbeide stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål for, vil avhenge av sakens størrelse, karakter og kompleksitet. For bygge- og gravesaker eller for små eller ukompliserte saker hvor arealbruk er definert og forurensningsgraden er lav, er det ofte tilstrekkelig at du formulerer miljømål og tiltaksmål knyttet til tilstandsklassesystemet og områdets arealbruk.

I større oppryddingssaker er det behov for å sette stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål utover arealbruk. Dette kan for eksempel være miljømål for menneskers helse, naturmangfold, terrestrisk økosystem, resipienter eller vannforekomster og kulturminner.

Eksempler på brukerkonflikter, stedsspesifikke miljømål og tiltaksmål

Når miljømålene er i konflikt med hverandre

Miljømålene kan komme i konflikt med hverandre. Eksempelvis kan et miljømål om å bevare et kulturminne være i konflikt med målet om å redusere forurensningen i området.

Et annet eksempel er at hensynet til støy for naboer, ved kjøring eller transport, kan være i konflikt med behovet for å kjøre ut store mengder forurenset masse.

Disse konfliktene og hvor mye de vektes, må komme tydelig fram som hensyn i hele prosessen, slik at valg av miljømål blir så riktig og godt begrunnet som mulig.

Miljømål i lys av annet relevant regelverk

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid