Tilstandsklasser for forurenset grunn

Tilstandsklassene er veiledende grenseverdier for hva som anses som akseptabel forurensning i toppjord og dypereliggende lag ved ulik arealbruk.

Om tilstandsklasser for forurenset grunn

Konsentrasjoner i jordprøvene dine sammenlignes med tilstandsklasser for forurenset grunn. Tilstandsklassene beskriver tilstanden i jord som vist i tabellen. Det er utarbeidet tilstandsklasser for 21 helse- og miljøfarlige stoffer.

NB: Normverdier og tilstandsklasser oppdateres

Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere normverdier og tilstandsklasser. Inntil dette er på plass, vil dagens normverdier i forskrift og dagens tilstandsklasser (omtalt i TA 2553/2009) være gjeldende.

 

Tilstandsklassene er basert på en forenklet risikovurdering av menneskers helse og er direkte knyttet til arealbruken på området. Menneskers helse er ivaretatt i tilstandsklassesystemet så lenge konsentrasjoner ikke overskrider tilstandsklassen satt for arealbruken. Hvilke tilstandsklasser som aksepteres i ulike lag på ulik arealbruk, er vist i tabellene under.

Risiko for spredning til miljøet skal alltid vurderes dersom du har forurensning på området i tilstandsklasse 4 eller høyere. I noen tilfeller, ved for eksempel særlig sårbare resipienter, kan det også være aktuelt å foreta en risikovurdering av spredning ved tilstandsklasse 3.

Risiko for terrestrisk økosystem er ikke vurdert eller ivaretatt i tilstandsklassesystemet, og er vurderinger som bør gjøres i tillegg i saker der dette er relevant.

Tilstandsklasser og arealbruk

Tilstandsklassene er veiledende og kan brukes for å vurdere hva som regnes som akseptabel (gjenværende) forurensning i toppjord og dypereliggende lag ved ulik arealbruk. Med arealbruk menes slik den framgår av kommuneplanen eller slik kommunen planlegger framtidig bruk av området.

Tilstandsklassene kan brukes for å avklare hvor mye forurensning (konsentrasjoner i jord) som kan ligge igjen på et område i tilfeller der man skal bygge, grave eller rydde opp i forurenset grunn.

Eksempler på reguleringsformål som omfattes av ulik arealbruk

Arealbruk som ikke dekkes av tilstandsklassene

Tilstandsklassene dekker ikke krav til dyrkingsjord og jord brukt til matproduksjon. Hvilke krav som stilles til slik jord avgjøres av landbruksmyndigheten. Heller ikke skog, utmark, landskaps-, natur- og friluftsområder, fritidsbebyggelse eller verneområder er omfattet av tilstandsklassesystemet.

For arealbruk eller for stoffer som ikke er omfattet av tilstandsklassesystemet, må du utføre en stedspesifikk risikovurdering dersom det er påvist forurenset grunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid