Tolke og rapportere resultater

Etter gjennomførte undersøkelser i forurenset grunn må du vurdere om grunnen er forurenset og om det er behov for videre oppfølging i saken.

Tolkning av resultater

Resultater fra kartleggingen skal som hovedregel rapporteres til forurensningsmyndigheten.

Analyseresultater fra jordprøver skal sammenlignes mot normverdier.

Dersom konsentrasjonene i en prøve overskrider normverdier, klassifiseres prøven som forurenset. For stoffer uten normverdi, må du selv beregne et forslag til normverdi og/eller gjøre en stedsspesifikk risikovurdering.

For stoffer der det er utarbeidet tilstandsklasser, klassifiserer du stoffene i prøven i henhold til tilstandsklasser for forurenset grunn. Dersom du har påvist helse- og miljøfarlige stoffer det ikke finnes tilstandsklasser for, må du gjennomføre en stedsspesifikk risikovurdering dersom normverdien er overskredet.

Det finnes unntak der grunnen likevel ikke er å regne som forurenset, selv om normverdier overskrides:

Konsentrasjon av metaller er innenfor det lokale, naturlige bakgrunnsnivået for løsmasser

All jord har et naturlig innhold av metaller. I Norge er det som følge av variert geologi, også variasjoner i lokalt bakgrunnsnivå i løsmasser/jord. Som hovedregel skal den lokale bakgrunnskonsentrasjonen legges til grunn i en vurdering av om grunnen er forurenset.

Rapporten Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) – betydning for disponering av masser (NGU Rapport 2011.035, TA-2683/2011) angir hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for metaller overskrider normverdiene.

Mindre overskridelser av normverdiene kan skyldes analyseusikkerhet ved laboratoriet

Alle laboratorieanalyser kommer med en viss analyseusikkerhet. Noen ganger kan en mindre overskridelse av normverdien i en eller noen helt få prøver like gjerne skyldes analyseusikkerhet, som at grunnen faktisk er forurenset.Normverdien kan anses å ikke være overskredet dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

 • lokaliteten er godt nok undersøkt (dvs. i tråd med denne veilederen - med et tilstrekkelig antall prøver, i et egnet prøvetakingsmønster, i henhold til fremtidig arealbruk og antatt forurensningsmønster),
 • det ikke er grunn til å tro at det kan finnes punktkilder med forurensning på området (dvs. at det er sannsynlig at tilstanden i jorda er homogen for hele området),
 • gjennomsnittlige konsentrasjoner i jordprøvene ligger under normverdien, og
 • ingen enkeltverdier overskrider normverdi med mer enn 100 prosent.

Unntaket er ment for å vurdere om en lokalitet, i sin helhet, er å anse som forurenset eller ikke. For eksempel når du skal vurdere om det er/ikke er behov for å utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn iht. forurensningsforskriften kap. 2 i en bygge- og gravesak. Unntaket kan som hovedregel ikke brukes til å definere deler av en forurenset lokalitet som "ren", og hvor du uansett må utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn.

Etter undersøkelsen av forurenset grunn, og sammenligning opp mot normverdier og tilstandsklasser, må du vurdere om:

 • du har fått oversikt over grunnforurensningen på lokaliteten og om kildene til forurensning er avdekket
 • kvaliteten på dataene er god nok
 • det er behov for supplerende undersøkelser
 • det er behov for stedsspesifikk risikovurdering av menneskers helse og/eller beregning av spredning fra forurenset grunn
 • forurensningssituasjonen er i konflikt med miljømålene
 • det er behov for at du endrer/tilpasser miljømålene basert på den kunnskapen du nå har (er noen av miljømålene i konflikt med hverandre, eller har du oppdaget andre hensyn som også må ivaretas?)
 • det er behov for tiltak, eventuelt akutte tiltak, som følge av forurensningen

Rapportering

Rapport fra undersøkelsen av forurenset grunn skal inkludere funn fra den innledende studien, feltarbeid med prøvetaking av grunnen, resultater fra kjemiske analyser og tolkning av resultatene.

Dersom du har utført risikovurdering av menneskers helse og/eller beregnet spredning fra forurenset grunn, skal dette også inkluderes i rapporten.

Forurensningsmyndigheten kan ha pålagt undersøkelser av forurenset grunn og utarbeidelse av en tiltaksplan i samme pålegg. I slike tilfeller inkluderer du tiltaksplanen i rapporten.

Dersom det er en bygge- og gravesak i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, skal søknaden til kommunen inneholde informasjon om og resultater fra gjennomførte undersøkelser av grunnen og en tiltaksplan. 

Analyseresultatene av jordprøver skal presenteres grafisk med kart som viser hvilken tilstandsklasse prøvepunktene tilhører.

Prøvepunktene vil ofte ha ulike tilstandsklasser for ulike stoffer. Du kan velge å lage kart over tilstandsklassene for hvert stoff som er analysert eller et utvalg av de mest sentrale stoffene.

Dersom du lager et samlet kart for alle stoffene, som er normal praksis, skal hvert punkt i kartet vises som den høyeste tilstandsklassen som er påvist i prøvepunktet. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å utarbeide flere kart som representerer ulike dybder på lokaliteten.

Registrering av lokaliteten i Grunnforurensning inngår i rapporteringen.

Kriterier for å avslutte undersøkelsen av forurenset grunn

Dersom undersøkelser av grunnen er pålagt av forurensningsmyndigheten, skal du uansett resultat, sende sluttrapporten til vurdering til myndigheten, med mindre annet er avtalt med dem. Forurensningsmyndigheten vil vurdere om saken kan avsluttes.

Dersom det er en bygge- og gravesak etter forurensningsforskriftens kapittel 2, er undersøkelse av forurenset grunn direkte koblet til byggesaken. Rapport fra undersøkelsen skal sendes til forurensningsmyndigheten for vurdering selv om du ikke har påvist forurensning.

Saken kan som regel avsluttes dersom prøvetakingen er tilstrekkelig og viser at grunnen ikke er forurenset, jamfør definisjonen i kapittel 2 i forurensningsforskriften.

Saker som behandles etter forurensningsloven (dvs. ikke kapittel 2-saker) kan som regel også avsluttes dersom påvist forurensning i grunnen ikke overskrider tilstandsklassene satt for den bestemte arealbruken og/eller forurensningen er ikke i konflikt med fastsatte miljømål for området.

Dersom kriteriene for å avslutte saken ikke er oppfylt, må du vurdere behovet for:

 • supplerende prøvetaking
 • risikovurdering av mennesker helse, terrestrisk økosystem og beregning av spredning
 • å utarbeide en tiltaksplan og gjennomføre tiltak mot forurensningen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid