Tilstandsklasser for forurenset grunn

Tilstandsklassene er veiledende for hva som anses som akseptabel gjenværende forurensning i toppjord og dypereliggende lag ved ulik arealbruk.

Om tilstandsklasser for forurenset grunn

Konsentrasjoner i jordprøvene dine sammenlignes med tilstandsklasser for forurenset grunn. Tilstandsklassene beskriver tilstanden i jord som vist i tabellen. Det er utarbeidet tilstandsklasser for 21 helse- og miljøfarlige stoffer.

NB: Normverdier og tilstandsklasser oppdateres

Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere normverdier og tilstandsklasser. Inntil dette er på plass, vil dagens normverdier i forskrift og dagens tilstandsklasser (omtalt i TA 2553/2009) være gjeldende.

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS. Nedre grense i konsentrasjonsintervallene for tilstandsklasse 2-5 leses som "større enn", mens øvre grense i intervallet leses som "til og med".

Tilstandsklassene er basert på en forenklet risikovurdering av menneskers helse og er direkte knyttet til arealbruken på området. Menneskers helse er ivaretatt i tilstandsklassesystemet så lenge konsentrasjoner ikke overskrider tilstandsklassen satt for arealbruken. Hvilke tilstandsklasser som aksepteres i ulike lag på ulik arealbruk, er vist i tabellene under.

Risiko for spredning til miljøet skal alltid vurderes dersom du har forurensning på området i tilstandsklasse 4 eller høyere. I noen tilfeller, ved for eksempel særlig sårbare resipienter, kan det også være aktuelt å foreta en risikovurdering av spredning ved tilstandsklasse 3.

Risiko for terrestrisk økosystem er ikke vurdert eller ivaretatt i tilstandsklassesystemet, og er vurderinger som bør gjøres i tillegg i saker der dette er relevant.

Tilstandsklassene er ment for å vurdere risiko ved eksisterende grunnforurensning. De kan ikke brukes til å vurdere risiko ved å tilføre forurenset jord til nye områder.

Tilstandsklasser og arealbruk

Tilstandsklassene er veiledende og kan brukes for å vurdere hva som regnes som akseptabel (gjenværende) forurensning i toppjord og dypereliggende lag ved ulik arealbruk.

Med arealbruk menes slik den framgår av areal- og reguleringsplanen eller slik kommunen planlegger framtidig bruk av området. Dersom det er ikke er samsvar mellom areal- eller reguleringsplan og den faktiske bruken av et område, er det den mest sensitive arealbruken av disse som skal legges til grunn.

Dersom tilgrensende områder har mer sensitiv arealbruk, bør du også ta hensyn til dette når du vurderer hva som er akseptabel restforurensning.

Tilstandsklassene kan brukes for å avklare hvor mye forurensning (konsentrasjoner i jord) som kan ligge igjen på et område i tilfeller der man skal bygge, grave eller rydde opp i forurenset grunn – både med og uten en utvidet risikovurdering.

Akseptable tilstandsklasser i toppjord og dypereliggende jord i områder med ulik arealbruk, og hvor høyere forurensningsgrad kan vurderes etter stedsspesifikk risikovurdering.

Boligområder: Tilstandsklasser og arealbruk

Toppjord (<1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 2

NB: Jord til dyrkning av grønnsaker er ikke ivaretatt gjennom tilstandsklassesystemet.

Dypereliggende jord (>1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 3
 • tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering konkluderer at det er akseptabelt.

Reguleringsformål

 • boligbebyggelse
 • skole, barnehage
 • ^^idrettsanlegg
 • lekeplasser, gårdsplass
 • grøntstruktur
 • park

Sentrumsområder, kontor og forretning: Tilstandsklasser og arealbruk

Toppjord (<1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 3

Dypereliggende jord (>1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 3
 • tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt
 • tilstandsklasse 5 dersom risikovurdering for helse og spredning konkluderer at det er akseptabelt

Reguleringsformål

 • sentrumsformål
 • kjøpesenter
 • forretninger
 • offentlig/privat tjenesteyting
 • næringsvirksomhet
 • veg (ikke kjøreveg)
 • kollektivnett
 • parkeringsplasser

Industri- og trafikkarealer: Tilstandsklasser og arealbruk

Toppjord (<1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 3
 • tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt

Dypereliggende jord (>1 m)

 • tilstandsklasse 1 – 3
 • tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt
 • tilstandsklasse 5 dersom risikovurdering for helse og spredning konkluderer at det er akseptabelt

Reguleringsformål

 • næringsvirksomhet (industri, lager, bensinstasjon)
 • kjøreveg, hovedveg
 • jernbane, kollektivbane
 • lufthavn/flyplass
 • havn (anlegg på land)

Arealbruk som ikke dekkes av tilstandsklassene

Tilstandsklassene dekker ikke krav til dyrkingsjord og jord brukt til matproduksjon. Hvilke krav som stilles til slik jord avgjøres av landbruksmyndigheten. Heller ikke skog, utmark, landskaps-, natur- og friluftsområder, fritidsbebyggelse eller verneområder er omfattet av tilstandsklassesystemet.

For arealbruk eller for stoffer som ikke er omfattet av tilstandsklassesystemet, må du utføre en stedspesifikk risikovurdering dersom det er påvist forurenset grunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid