Risikovurdering av forurenset grunn

Ved vurdering av risiko fra forurenset grunn, ser du på forurensningen i grunnen og den negative effekten den kan ha på mennesker og miljø.

Med risiko menes sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og konsekvensen av hendelsen.

Hvor stor risiko en lokalitet med forurenset grunn utgjør for omgivelsene, avhenger av en rekke forhold. De viktigste er forurensningens omfang og utbredelse, muligheter for spredning fra grunnen til mennesker og natur, og stoffenes potensial for skadelige effekter på helse og miljø.

Det overordnede målet med risikovurderingen er å undersøke hvilke risikoer som er forbundet med det forurensede området og hvor mye risikoen må reduseres for at det ikke skal oppstå negative effekter på mennesker og miljø i dagens situasjon eller i framtida.

Innenfor risikovurdering av forurenset grunn identifiseres tre hovedtema:

Kilde - forurenset grunn eller grunnvann

  • Eksempler på dette er nedlagte deponier, forurensede industritomter og lekkasjer til grunnen fra oljetanker.

Spredning - via jord, vann eller luft

  • Eksempler på spredningsveier er jord (for eksempel oralt inntak eller hudkontakt) og støv (for eksempel innånding), jordgass, grunnvann, overflatevann og erosjon.

Mottaker -effekt på mennesker, økosystem, samfunn

  • Eksempler på mottakere er mennesker, dyr, planter og drikkevannskilder.

Eksponeringen må føre til fare for en negativ effekt hos mottaker for at det skal være en risiko. Hvis risikoen vurderes å være så stor at man ikke oppnår miljømålene ved lokaliteten, må du vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk for å redusere risikoen slik at miljømålene nås.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid