Sluttkontroll og rapport

Forurensningsmyndigheten kan stille krav om sluttkontroll og en sluttrapport etter gjennomført tiltak.

En sluttkontroll innebærer at du tar prøver av grunnen etter gjennomført tiltak. Dette gjør du for å sikre at gjenværende forurensning ikke overskrider akseptkriterium satt for tiltaket. Antall prøver i en sluttkontroll avhenger av forurensningsgrad og tiltakets omfang.

Etter at du har gjennomført tiltak i forurenset grunn, skal du sende inn en sluttrapport til forurensningsmyndigheten. Sluttrapporten skal dokumentere arbeidet som er gjennomført.

  • beskrivelse av gjennomført tiltak i tråd med tiltaksplan og krav fra forurensningsmyndigheten
  • beskrivelse og dokumentasjon på mengder og forurensningsgrad i oppgravde masser, samt hvordan oppgravde masser er håndtert eller disponert
  • dokumentasjon på mellomlagring av masser
  • dokumentasjon fra eksternt mottak eller deponi på leverte masser
  • resultater fra supplerende prøvetaking, overvåking under tiltak og sluttkontroll sammenlignet med miljømål eller tiltaksmål
  • kart eller oversikt over områder hvor det er gjennomført tiltak og hvor det er gjenværende forurensning
  • beskrivelse av avvik fra tiltaksplanen og hvordan disse er fulgt opp
  • vurdering av behov for overvåking etter tiltak, med forslag til overvåkingsprogram
  • informasjon om at lokaliteten er registrert eller oppdatert i Grunnforurensning, og at eventuelle vannprøver er registrert i Vannmiljø

Registrere i Grunnforurensning

Lokaliteten skal registreres i fagsystemet Grunnforurensning med oppdatert informasjon.

Dersom lokaliteten allerede er registrert i Grunnforurensning, skal du oppdatere lokaliteten med ny informasjon.

Overvåke etter tiltak

Forurensningsmyndigheten kan stille krav om at du skal utarbeide et forslag til overvåkingsprogram etter tiltak. Målet med overvåkingen er å vurdere om gjennomførte tiltak har tilfredsstillende effekt og at miljømålene nås.

Forslag til overvåkingsprogram skal leveres sammen med sluttrapporten.

Overvåkingsprogrammet skal beskrive hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som skal måles, hvor målingene skal skje, hyppighet av målinger og forslag til varighet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid