Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Annet miljøregelverk

Virksomheten har plikt til å overholde krav i annet relevant miljøregelverk om tanklagring, farlig avfall og kjemikalier med mer.

Substitusjon av kjemikalier (substitusjonsplikten)

Virksomheten har en plikt til å vurdere å bytte ut miljøskadelige kjemikalier med andre mindre skadelige kjemikalier.

Dette betyr at virksomheter som bruker et kjemisk stoff som kan medføre miljøskade, skal vurdere om det finnes mer miljøvennlige alternativer. Virksomheten skal i så fall ta disse mer miljøvennlige alternativene i bruk, så lenge dette ikke fører til en urimelig stor kostand eller ulempe.

Vurderinger av substitusjon av kjemikalier skal dokumenteres i bedriftens internkontroll.

Forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

Kapittelet gjelder for lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall på tanker over 2 m​3.

Sement er klassifisert som et farlig kjemikalie på grunn av høy alkalinitet og etsende egenskaper, og er omfattet av forskriften.

Den ansvarlige for lagringen skal sørge for

  • kartlegge miljørisiko
  • iverksette forebyggende tiltak
  • om nødvendig å sette i verk risikoreduserende tiltak

Forskriften er tilgjengelig på Lovdata.no

Veileder til forskriften er tilgjengelig på Miljødirektoratet.no

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

Mulig farlig avfall skal håndteres som farlig avfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig, og virksomheten må treffe nødvendige tiltak for å unngå skade, eller fare for skade på miljøet.

Det er ikke tillatt å brenne avfall, å brenne spillolje, å grave ned avfall eller ha egen fyllplass for farlig avfall.

Virksomheten har selv ansvaret for å vurdere om avfallet omfattes av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.

Farlig avfall kan ikke lagres i mer enn et år før det leveres godkjent mottak. Virksomheten må deklarere farlig avfall ved levering. Deklareringen gjøres elektronisk på avfallsdeklarering.no.

Hvordan bedriften skal håndtere farlig avfall er beskrevet i:

Eksempler på typer av farlig avfall som kan oppstå hos en betongprodusent:

  1. Kjemikalierester og emballasje

Produkter for montering, overflatebehandling og etterbehandling av herdet betong kan inneholde stoffene bisfenol A og bromerte flammehemmere. Bisfenol A brukes i epoxy/harpiks-blandinger og er en prioritert miljøgift

Plastiserende og retarderende/akselererende kjemikalier brukes i produksjon av ferdigbetong. Det er usikkert om disse kjemikaliene inneholder prioriterte miljøgifter, men emballasje og kjemikalierester fra disse virksomhetene skal håndteres som farlig avfall hvis det er omfattet av definisjonen av farlig avfall i avfallsforskriften § 11-2.

  1. Spillolje, oljefiltre, batterier, syrevaskemidler, spraybokser, lysstoffrør

Drift av oljeutskiller

Utslipp fra oljeutskiller er å anse som påregnelig forurensning fra betongfabrikken ettersom den er installert for å begrense utslipp av olje i forbindelse med driften. Utslipp fra oljeutskiller er derfor tillatt selv om det ikke er eksplisitt regulert i kapittel 33.

Imidlertid forutsetter dette at oljeutskilleren tømmes og vedlikeholdes jevnlig for å unngå forurensning eller fare for forurensning. Dersom en virksomhet som burde ha oljeutskiller ikke har det, eller den de har ikke fungerer, vil utslippet ikke være påregnelig og derfor ikke lovlig.

Rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid