Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Internkontroll

Internkontrollforskriften § 5 er viktig i overholdelsen av miljøregelverket.

Betongvirksomheter skal jobbe systematisk for å etterleve gitte krav for ytre miljø.

Hvem er omfattet av forskrift om internkontroll?

Sentralt for overholdelse av forskriftskrav og annet regelverk er internkontrollforskriften (forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter).

Alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere, har en plikt til å ha et system for internkontroll, og vil gjelde for virksomheter som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 33.

Dette betyr at bedriften skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i miljøregelverket. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder som blant annet helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, i tillegg til ytre miljø.

Internkontrollforskriften § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Internkontrollforskriften § 5 pålegger den som driver en aktivitet å kartlegge farer og vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav.

Krav til dokumentasjon

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktig for virksomheten

Det er den ansvarlige for driften som skal sikre at virksomheten følger gjeldende miljøkrav og de ansatte skal delta aktivt i arbeidet.

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

Alle ansatte skal ha kunnskap og ferdigheter som setter dem i stand til å følge virksomhetens internkontroll for ytre miljø i det daglige arbeidet. I praksis bør informasjon om HMS-rutiner være lett tilgjengelig og en del av opplæringen.

For eksempel bør alle ha kunnskap om hvilke typer avfall, farlige avfall og kjemikalier virksomheten har, hvordan dette skal lagres, håndteres med mer.

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

Utarbeidelse, praktisering og endringer i virksomhetens internkontroll skal skje i samarbeid med, og inkludere ansatte i virksomheten.

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

Virksomheten har en generell plikt til å unngå forurensning eller fare for forurensning. For å overholde forskriftens krav blant annet etter §§ 33-7, 33-11 og 33-12, må virksomheten fastsette mål for hvordan utslippene kan reduseres så langt det er mulig. Målene skal dokumenteres skriftlig.

Målene bør være realistiske og koblet til den daglige driften, for eksempel knyttet til naboklager, værforhold eller uforutsette hendelser. Målene bør også knyttes til konkrete tiltak, for eksempel spyling av biler på dager hvor det støver ekstra mye mv.

Selv om utslippskravene til støy overholdes, skal virksomheten sette seg mål for å redusere sitt utslipp av støy så langt det er mulig.

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

Det bør ikke være tvil om hvem på anlegget som har ansvaret for internkontrollen for ytre

miljø. Oversikten skal være tilgjengelig.

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Virksomheten skal gjennomføre en skriftlig miljørisikovurdering av driften. Gjennom miljørisikovurderingen skal virksomheten vise at de har kunnskap og oversikt over hvilken risiko driften kan ha for ytre miljø.

Det vil si vurdere sannsynligheten for at en akutt hendelse kan skje og ha oversikt over de miljøverdier som kan bli påvirket av en slik hendelse, og hvilke konsekvenser det vil få (vann, grunn, luft, flora og fauna).

Det er ikke tilstrekkelig bare å passivt analysere/kartlegge miljørisikoen. Virksomheten skal ta stilling til om den avdekkede miljørisiko er akseptabel og om tiltak bør eller må gjennomføres.

Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over forebyggende tiltak.

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

For betongprodusenter bør disse tiltakene og rutiner være skriftlig dokumentert:

  • måleprogram (§ 33-11)
  • vurdering av støyreduserende tiltak
  • vurdering av støvreduserende tiltak
  • plan for håndtering av betongavfall
  • sortering, lagring og levering av næringsavfall og farlig avfall
  • årlig substitusjonsvurdering av kjemikalier
  • sikker lagring og håndtering av kjemikalier, inkludert drivstofftanker, sementlager med mer (tankforskriften)
  • rutiner for drift, tømming og vedlikehold av oljeutskiller

8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Dersom det gjøres tekniske endringer på selve anlegget, prosesser/produkter/råvarer kommer til eller utgår, organisasjonen endres, man får ny kunnskap om naturmiljøet rundt virksomheten eller andre betydelige endringer, så skal det uavhengig av den årlige gjennomgangen vurderes om disse endringene kan påvirke miljørisikoen i positiv eller negativ retning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid