Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Når trer forskriftens krav i kraft?

Kravene gjelder fra 1. januar 2023, med utsatt krav om dokumentasjon på utslippsgrenser til 1. januar 2026.

Krav som gjelder fra 1. januar 2023

Forskriftens vilkår gjelder i all hovedsak fra fastsettelsesdato for alle virksomheter som er omfattet av virkeområdet. Dette betyr at innen ett år etter fastsettelse skal virksomhetene ha fått på plass et måleprogram og gjennomført målinger av utslipp til resipient og støy.

Vi mener det er viktig at dette kommer i gang raskt fordi variasjoner i utslippene må undersøkes og kartlegges. Målinger og utslippskontroll vil være viktig for å vurdere om og hvilke endringer som må gjøres for å etterleve forskriften.

Krav som gjelder fra 1. januar 2026

Enkelte vilkår vil kreve noe tid å iverksette. Dette gjelder særlig overholdelse av grenseverdiene til pH og utslippskomponenter til resipient stilt i vilkår §§ 33-5 og 6.

For mange virksomheter vil det kreve både en risiko- og miljøkartlegging av resipienten og eventuelt nye tekniske løsninger for å overholde disse kravene.  

Vi mener derfor at implementeringen av disse vilkårene, med dokumentasjon på at grensene overholdes, kan iverksettes tre år etter at forskriften fastsettes.

Nye krav for virksomheter med tillatelse

For virksomheter som har tillatelse etter forurensningsloven med strengere krav enn forskriften, så er det tillatelsen som gjelder inntil statsforvalteren opphever tillatelsen med enkeltvedtak.

Dersom virksomheten tidligere har fått lempeligere krav enn forskriften, gjelder forskriftens krav fra 1. januar 2011.

Dersom virksomheten i en tidligere tillatelse har fått en blanding av lempeligere og strengere krav, vil de lempeligere kravene erstattes av forskriftskravene fra 1. januar 2011, mens de strengere kravene fortsatt gjelder.

For ryddighetens skyld bør statsforvalteren i disse tilfellene vurdere å utforme en ny tillatelse med de nye kravene. Dette vil i så fall betraktes som formalitet og ikke behandles som et enkeltvedtak.

Dersom statsforvalteren mener det er rimelig å beholde krav i tillatelsen som er lempeligere enn forskriftskravene, krever dette et særskilt vedtak etter unntaksbestemmelsen i § 30-13.

Et slikt vedtak må behandles på samme måte som en ny tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid