Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Regelverket om produksjon av betong

Forurensningsforskriften kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer er tillatelse på gitte vilkår

Dette omfattes av forskriften

Hele den normale virksomheten må anses som tillatt gjennom forskriften, dersom kravene i overholdes. Det gjelder også eventuell påregnelig forurensning som ikke er regulert med utslippsgrenser i forskriften.

Med påregnelig menes utslipp som kan forventes gjennom normal drift. For at forurensningen skal være tillatt (påregnelig) kreves det at bedriften setter i verk tiltak for å begrense utslippene dersom det er nødvendig, som ved å etablere og drifte en oljeutskiller eller gjøre tiltak for å begrense avrenning av nitrogen fra sprengning mv.

De mest typiske forurensningene er regulert med vilkår i kapittel 33, som støv, støy og utslipp av prosessavløpsvann. Forurensningen vil være ulovlig dersom kravene i kapittel 33 ikke overholdes.

Likevel kan det være behov for å regulere påregnelig forurensning av hensyn til omgivelsene. Statsforvalteren kan da bestemme at bedriften må ha en særskilt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Virksomhetens plikter etter forskriften

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Virksomheten har en plikt til å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader, selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser.

Plikten omfatter også utslipp som det ikke er satt grenser for i lov eller forskrift.

Statsforvalteren kan iverksette sanksjoner etter forurensningsloven (Rundskriv T-3/12 og forurensningsforskriften kapittel 41), for eksempel tvangsmulkt, inntil virksomheten retter seg etter forskriften eller søker om tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid