Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Virksomheter som omfattes

Forskriften er selvbærende. Det betyr at virksomheter som faller innunder virkeområdet vil ha en selvstendig plikt til å etterleve forskriftens krav

Slik virker forskriften

Forurensningsforskriften kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer er å anse som en tillatelse til produksjon av betong for virksomheter som definert under virkeområde i § 33-1.

Hele den normale virksomheten må anses som tillatt gjennom forskriften, dersom kravene i forskriften overholdes.

Virksomheter som er omfattet av virkeområdet, har en plikt til å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader, selv om fastsatte utslippsgrenser overholdes.

Plikten omfatter også utslipp som det ikke er satt grenser for i lov eller forskrift.

Statsforvalteren kan iverksette sanksjoner etter forurensningsloven (Rundskriv T-3/12 og forurensningsforskriften kapittel 41), for eksempel tvangsmulkt, inntil virksomheten retter seg etter forskriften eller søker om tillatelse.

Virksomheter som produserer fabrikkbetong

Dette er virksomheter som produserer fersk betong på bestilling til utkjøring.

Virksomheter som produserer betongelementer

Dette er virksomheter som produserer ferdige elementer og varer av betong, som rør, kummer, og andre typer ferdigmoduler.

Virksomhet som ikke er omfattet – bygg- og anleggsvirksomhet

Forskriften vil ikke gjelde for mobil betongproduksjon tilknyttet midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet.

Miljøproblemer som kan oppstå på byggeplasser kan likevel være vesentlige, som avrenning fra spyling av biler, tømming av betongrester og utslipp av plastarmering.

Dersom det foregår produksjon av betong i stor skala på byggeplass, kan det være at aktiviteten ikke omfattes av forurensningsloven § 8 første ledd nr. 3 som unntar vanlig forurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet, og dermed anses som ulovlig forurensning.

Ansvarlige for anleggsaktiviteten skal i slike tilfeller søke statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven.

Mottak av betongavfall

Forskriften gjelder for håndtering, det vil si sortering, lagring, gjenbruk og gjenvinning, av eget betongavfall.

Dersom virksomheten tar imot betongavfall fra andre utenfor virksomheten, blir virksomheten avfallsmottager og må ha tillatelse etter forurensningsloven og avfallsregelverket.

Det kan imidlertid åpnes for mottak av betongrester fra andre produsenter dersom restene er å anse som et produkt. Det betyr at de mottatte betongrestene allerede har gjennomgått en gjenvinning og er klare til bruk uten bearbeiding (knusing, sortering mv.) og har en tilstand som oppfyller kravene i § 33-13.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid