Veileder til forurensningsforskriften kapittel 33

Viktige definisjoner

Følgende definisjoner gjelder spesifikt for denne forskriften og skal ikke forstås på annen måte enn definert her

Forklaring på definisjonene

a) Betongavfall er i denne forskriften definert som alle fraksjoner av betongrester som dannes gjennom egen produksjon. Betongavfall omfatter også slam fra sedimentasjonsanlegg.

b) Med betongslam menes kun betongavfall som samles opp fra sedimentasjonsanlegg. Definisjonen av betongslam inkluderer ikke våte betongrester fra tømming og vask av biler.

c) Alt vann som oppstår som følge av driften og som ledes til renseløsning er definert som prosessavløpsvann. Dette inkluderer også vann fra andre overflater eller arealer som ledes til renseløsning. Forurensning fra andre kilder kan være forurensning fra olje, kjemikalier eller nitrogen som ledes til renseløsningen, som overvann fra utearealer.

d) Diffuse utslipp er utslipp av vann som ikke går til renseløsning og støv som ikke har et spesifikt utslippspunkt.

e) Definisjonen på nabo er den samme som definert i støyretningslinjen T-1442, og omfatter støyfølsom bebyggelse. Næringsbygg eller -eiendommer er ikke omfattet av definisjonen på nabo i dette forskriftskapittelet (se også veiledning til § 33-17 om unntak mv.)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid