Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Energiutnyttelse

All termisk energi generert av forbrenningsprosessen skal utnyttes så langt det er praktisk gjennomførbart.

I tillatelsene settes krav til minimum energiutnyttelsesgrad regnet som snitt over et kalenderår. Kravet gjelder samlet for alle linjene ved anlegget. Vi har i Norge brukt en egen formel for å beregne energiutnyttelsesgrad som ligger til grunn for krav satt i tillatelser.

Virksomhetene skal i tillegg rapportere energiutnyttelse etter "EUs formel", som er en beregningsmetode for energieffektivitet beskrevet i rammedirektivet for avfall. EUs formel angir utnyttet energi, men måler denne i forhold til den totale energien som tilføres anlegget. Formelen vekter el-energi mer enn termisk energi.

Energiutnyttelsen skal beregnes og rapporteres årlig.

Energiutnyttelsesgrad - norsk metode

Energiutnyttelsesgrad defineres som utnyttet energi dividert på produsert energi uttrykt i prosent.

Produsert energi er årlig produsert termisk energimengde fra kjel (energi tilgjengelig for energiutnyttelse).

Utnyttet energi defineres som årlige energimengder levert eksternt som termisk energi eller elektrisitet pluss produsert termisk og elektrisk energimengde utnyttet internt utenfor energiproduksjonssystemet.

Beregningsmåten er beskrevet i Sintef-rapporten "Energileveranse fra avfallsforbrenningsanlegg – definisjon av energiutnyttelsesgrad" (PDF-fil fra 2008) kapittel 1.6.2:

Eug = (Te+Ti+En+Ei)/Ep

Eu= Te+Ti+En+Ei

Eug = energiutnyttelsesgrad

Eu= energiutnyttelse (MWh/år)

Te = Årlig produsert termisk energimengde levert eksternt (eksportert) til fjernvarmenettet og/eller industriprosesser (MWh/år). Dette kan inkludere damp til industri.

Ti = Årlig produsert termisk energimengde utnyttet internt, men utenfor energiproduksjonssystemet/energisentralen (MWh/år)

En = Årlig produsert elektrisk energimengde levert eksternt (eksportert) til elektrisitetnett (MWh).

Ei = Årlig produsert elektrisk energimengde utnyttet internt, men utenfor energiproduksjonssystemet/energisentralen [MWh].

Ep = Årlig netto produsert termisk energimengde for energisentralen (avfallsforbrenningsanlegget) (MWh/år).

Energieffektivitet - EUs formel

Formelen er angitt i vedlegg II i rammedirektivet for avfall som metode for å beregne energieffektivitet knyttet til gjenvinningsmetoden R1 "anvendelse i hovedsak som brennstoff eller til annen energiproduksjon".

Energieffektivitet = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

Ep er den energi som årlig produseres i form av varme eller elektrisitet. Dette er beregnet med energi i form av elektrisitet multiplisert med 2,6 og varme produsert for kommersiell bruk multiplisert med 1,1 (GJ/år)

Ef er den årlige energitilførselen til systemet fra brennstoff som bidrar til produksjon av damp (GJ/år)

Ew er den årlige mengden energi som befinner seg i det behandlede avfallet, beregnet ved hjelp av avfallets netto brennverdi (GJ/år)

Ei er den årlige mengden energi som blir importert, unntatt verdiene for Ew og Ef (GJ/år) 0,97 er en faktor som tilsvarer energitapet som skyldes bunnaske og stråling.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid