Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Rapportering

Utslipp til luft og vann skal rapporteres årlig.

Oppbevaring av måleresultater

Resultater av målinger skal registreres, bearbeides og presenteres på en hensiktsmessig slik måte at forurensningsmyndigheten kan kontrollere at bestemmelsene i kapittel 10 overholdes.

Dette gjelder både målinger som gjennomføres for å sikre at driftsvilkår oppfylles (§ 10-20), og målinger av utslipp for å kontrollere at utslippsgrenseverdier overholdes (§§ 10-21, 10-24. 10-38 og 10-39), samt eventuelle vilkår utover dette i tillatelsen til anlegget.

Anleggene skal oppbevare måleresultater i minst tre år.

Årlig rapportering

Anleggene skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via www.altinn.no.

I tillatelsene til anleggene gis nærmere vilkår om rapporteringen. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering.

Utslippsgrensene gjelder hver enkelt forbrenningslinje. Anleggene skal derfor registrere og rapportere utslipp fra hver linje. Hvis flere linjer har felles renseanlegg og pipeløp, og utslippsmålingene utføres på det samlede utslippet, rapporteres de samme måledataene for begge linjene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid