Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Bestemmelser ved brudd på utslippsgrensene

Anleggene må forebygge brudd på utslippsgrenser, og overskridelser må følges opp raskt.

Virksomheten skal, så langt det er mulig, hindre at det oppstår unormale driftsforhold som forårsaker at utslippsgrensene overskrides (§ 10-29).

Virksomheten har plikt til vedlikehold for å holde de ordinære utslippene fra forbrenningsanlegget på et lavest mulig nivå og for å forebygge andre utslipp (§ 10-14), og plikt til å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene i forskriften (internkontrollforskriften).

Dersom det, til tross for at krav til å forebygge og hindre unormale driftsforhold overholdes, likevel oppstår teknisk uunngåelige forstyrrelser eller svikt i renseanlegg eller måleutstyr som fører til at utslippsgrensene i §§10-15 og 10-17 overskrides, gjelder følgende:

  • forbrenning av avfall skal ikke fortsette uavbrutt i mer enn 4 timer, og den samlede driftstid under slike forhold skal være mindre enn 60 timer over en løpende ettårsperiode
  • utslippet av støv til luft fra et avfallsforbrenningsanlegg skal ikke overskride 150 mg/Nm3(halvtimesmiddel)
  • utslippsgrenseverdiene for CO og TOC er uendret
  • for de andre utslippskomponentene er det ingen utslippsgrenser i slike situasjoner
  • driftsbetingelsene i avsnitt IV (§§ 10-7 til 10-14) skal overholdes

Avvikende avfallskvaliteter (for eksempel avfall med dårlig brennverdi eller med høyt innhold av tungmetaller/miljøgifter) som går inn i forbrenningsprosessen, vil ikke generelt kunne anses som en teknisk uunngåelig forstyrrelse.

Gjennom gode internkontrollrutiner skal virksomheten så langt det er mulig sikre at avfall som forbrennes ikke har kvaliteter som medfører overskridelser av utslippsgrensene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid