Veileder til avfallsforskriften kapittel 10

Målinger av utslipp til vann

Kapittel 10 har krav til målinger. I tillegg settes vilkår om utslippskontroll i tillatelsene etter forurensningsloven.

I kapittel 10 er det satt krav til periodiske målinger av angitte stoffer, krav til normalisering og krav til målemetoder og måleutstyr. Kravene i forskriften er minimumskrav.

I tillatelsene til anleggene settes i tillegg vilkår om at bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. Vilkårene i tillatelsene settes for å sikre at utslippskontrollen tilpasses forhold ved det enkelte anlegget og tar høyde for variasjoner i drift og usikkerhet ved målingene.

Målefrekvens og måleparametere – alle anlegg

Krav til målinger av utslipp til vann framgår av § 10-24 og gjelder alle anlegg som har utslipp til vann fra rensing av røykgass.

Målinger av total mengde suspendert stoff skal utføres daglig.

Målinger av tungmetaller skal utføres minst hver måned.

Målinger av dioksiner skal minst utføres hver sjette måned etter det første året med ordinær drift, og minst hver tredje måned det første året med ordinært drift.

Normalisering

I tillatelsen til anlegget skal normal mengde avløpsvann per tonn forbrent avfall angis.

Dersom faktisk mengde avløpsvann per tonn forbrent avfall viser seg å være større enn grenseverdien angitt i tillatelsen, skal resultatene fra målingene normaliseres i henhold til formelen angitt i vedlegg VII.

I slike tilfeller er det den beregnede utslippskonsentrasjonen ved normalisert mengde avløpsvann som skal vurderes opp mot utslippsgrenseverdiene i vedlegg IV.

Målemetoder og måleutstyr

Krav til målemetoder og måleutstyr er fastsatt i § 10-28.

Målingene skal utføres etter kravene i vedlegg III. Vedlegg III omfatter blant annet krav til

  • representativitet ved målinger
  • bruk av standarder
  • anerkjente metoder for kvalitetssikring
  • kontroll av kontinuerlig måleutstyr

Ytterligere krav til målinger for Bat-anlegg

I Bat-konklusjonene er det angitt Bat for målinger. I forskriften § 10-39 er det derfor særlige krav til målinger av utslipp til vann som gjelder Bat-anlegg.

Disse målekravene i tillegg til kravene i § 10-24. Målingene skal gjøres for å dokumentere overholdelse av utslippsgrensene i § 10-36. 

Utover målinger etter § 10-24, må anleggene utføre

  • månedlige målinger av TOC
  • målinger minst hver måned av antimon
  • målinger minst hver måned av dioksiner

Anleggene kan redusere målefrekvensen for dioksiner til minst en gang hver sjette måned hvis det er påvist at utslippene er stabile.

Målingene skal utføres i henhold til kravene til målemetoder og måleutstyr i vedlegg III i forskriftskapitlet. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid