Veileder om avfallsforskriften kapittel 10

Utslippsgrenser som gjelder for alle anlegg

Anlegg skal utformes, bygges og drives slik at konsentrasjonene i avløpsvann fra rensing av røykgassen ikke overskrider grenseverdiene i vedlegg IV.

Krav til målinger er gitt i § 10-24, og i § 10-25 og vedlegg VII er det angitt hvordan resultatene av utslippsmålingene skal normaliseres. Se mer om dette under 7.3 Målinger av utslipp til vann.

Utslippsgrensene i vedlegg IV gjelder ufiltrerte vannmengdeproporsjonale døgnblandprøver. Av § 10-26 framgår det når utslippsgrensene anses som overholdt.

Total mengde suspendert stoff (TSS) (vedlegg IV)

Alle de daglige målingene av TSS skal overholde utslippsgrense A og 95 prosent av målingene skal overholde utslippsgrense B over en løpende ettårsperiode.

Tungmetaller (vedlegg IV):

Maksimalt én av målingene av tungmetaller kan over en løpende ettårsperiode overskride utslippsgrensene.

Dersom det er satt krav i tillatelsen om mer enn 20 målinger per kalenderår, kan maksimalt fem prosent av målingene over en løpende ettårsperiode overskride fastsatte grenser.

Uansett antall målinger per år, kan ingen av målingene være mer enn dobbelt så høye som utslippsgrensene.

Dioksiner (vedlegg IV)

Alle målinger må overholde utslippsgrensen.

Rensing av avløpsvann i felles renseanlegg

Dersom avløpsvannet fra rensing av røykgass behandles sammen med avløpsvann fra andre kilder skal utslippsgrensene gjelde for den delen av totalutslippet til vann som kommer fra forbrenningsanlegget.

Det må utføres nødvendige målinger i vannstrømmen inn og ut fra det felles vannrenseanlegget og foretas nødvendige massebalanseberegninger for å kontrollere at utslippsgrensene overholdes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid