Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forurensningsforskriften gjennomfører EUs direktiv

Forskriften gjennomfører EUs direktiv 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg i norsk rett.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen med enkelte tilpasninger 12. juni 2021.

Forurensningsforskriften kapittel 27 om forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler ble endret 1. juli 2021. Forskriftskapitlet omfatter nå motorer og gassturbiner.

Enkelte bestemmelser er videreført fra det gamle forskriftskapitlet, blant annet:

  • Krav til spredningsberegninger og fastsettelse av skorsteinshøyde.
  • Forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021 har de samme utslippsgrensene som de har hatt til nå fram til nye utslippsgrenser blir gjeldende i 2025 og 2030.
  • Enkelte utslippsgrenser som er strengere enn i EU-direktivet.

De fleste av forbrenningsanleggene trenger ikke særskilt tillatelse etter forurensningsloven. For visse anlegg gjelder krav om særskilt tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid