Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg som omfattes

Forskriftskapitlet gjelder forbrenningsanlegg fra og med 1 megawatt (MW) og inntil 50 MW som brenner faste, flytende og gassformige brensler.

Forbrenningsanlegg er i forskriften definert som en teknisk innretning hvor brensel oksideres for at frigjort energi skal kunne utnyttes (§ 27-3 a.), og kapasiteten angis som nominell tilført termisk effekt.

  • Nominell tilført termisk effekt er den maksimale brenselseffekt som et forbrenningsanlegg er konstruert for.
  • Brenselseffekt (tilført termisk effekt) er forenklet den energi per tidsenhet som tilføres med brenselet.

En varmesentral skal installere en biooljekjel. Maksimal tilført biooljemengde til brenneren vil være 585 kilo pr time. Nedre brennverdi for biooljen er 37 MJ/kg.

Nominell tilført termisk effekt for biooljekjelen beregnes ved multiplisere maksimalt mulig mengde brensel tilført pr time med nedre brennverdi for aktuelt brensel:

585 kg/time * 37 MJ/kg = 6 MJ/sekund = 6 MW

For anlegg som er satt i drift før 20. desember 2021 gjelder bestemmelsene i forskriften for den enkelte enhet (kjel, motor, turbin).

Nye forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 er omfattet av en summeringsregel for å bestemme anleggets samlede kapasitet (§ 27-7). Summeringsregelen er beskrevet under.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid