Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Forbrenningsanlegg som omfattes

Forskriftskapitlet gjelder forbrenningsanlegg fra og med 1 megawatt (MW) og inntil 50 MW som brenner faste, flytende og gassformige brensler.

Forbrenningsanlegg er i forskriften definert som en teknisk innretning hvor brensel oksideres for at frigjort energi skal kunne utnyttes (§ 27-3 a.), og kapasiteten angis som nominell tilført termisk effekt.

  • Nominell tilført termisk effekt er den maksimale brenselseffekt som et forbrenningsanlegg er konstruert for.
  • Brenselseffekt (tilført termisk effekt) er forenklet den energi per tidsenhet som tilføres med brenselet.

For anlegg som er satt i drift før 20. desember 2021 gjelder bestemmelsene i forskriften for den enkelte enhet (kjel, motor, turbin).

Nye forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 er omfattet av en summeringsregel for å bestemme anleggets samlede kapasitet (§ 27-7). Summeringsregelen er beskrevet under.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid