Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Bestemmelse av kapasitet for nye forbrenningsanlegg

Bestemmelse av kapasitet for forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021 (§ 27-7) .

To eller flere forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 skal ses på som ett anlegg i tilfeller der røykgassene slippes ut gjennom en felles skorstein. Anleggenes nominelle tilførte termiske effekt (kapasitet) skal da summeres.

Kapasitet skal også summeres dersom røykgassene, gitt at tekniske og økonomiske forhold tilsier at det er mulig, kan slippes ut gjennom felles skorstein.

Denne vurderingen skal gjøres ut ifra hva som er teknisk mulig og rimelig i teorien, ikke ut ifra den faktiske løsningen som velges.

Summeringsregelen gjelder selv om det er ulike typer forbrenningsanlegg, for eksempel ny kjel og en ny motor.

En skorstein kan inneholde en eller flere røykgasskanaler. Summeringsregelen gjelder uansett om røykgassene fra de enkelte enhetene slippes ut gjennom samme røykgasskanal eller gjennom hver sin røykgasskanal i skorsteinen.

Bestemmelsen har betydning når man vurderer:

  • virkeområde
  • hvilke utslippsgrenseverdier som gjelder
  • unntak knyttet til driftstid
  • krav til utslippsmålinger

Bestemmelsen gjelder ikke for forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021.

Forbrenningsanlegg som er mindre enn 1 MW skal ikke tas med i summeringen. Forbrenningsanlegg under 1 MW er ikke omfattet av forskriftskapitlet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid