Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Bestemmelse av kapasitet for nye forbrenningsanlegg

Bestemmelse av kapasitet for forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021 (§ 27-7) .

To eller flere forbrenningsanlegg som settes i drift etter 19. desember 2021 skal ses på som ett anlegg i tilfeller der røykgassene slippes ut gjennom en felles skorstein. Anleggenes nominelle tilførte termiske effekt (kapasitet) skal da summeres.

Kapasitet skal også summeres dersom røykgassene, gitt at tekniske og økonomiske forhold tilsier at det er mulig, kan slippes ut gjennom felles skorstein.

Denne vurderingen skal gjøres ut ifra hva som er teknisk mulig og rimelig i teorien, ikke ut ifra den faktiske løsningen som velges.

Summeringsregelen gjelder selv om det er ulike typer forbrenningsanlegg, for eksempel ny kjel og en ny motor.

En skorstein kan inneholde en eller flere røykgasskanaler. Summeringsregelen gjelder uansett om røykgassene fra de enkelte enhetene slippes ut gjennom samme røykgasskanal eller gjennom hver sin røykgasskanal i skorsteinen.

Bestemmelsen har betydning når man vurderer:

  • virkeområde
  • hvilke utslippsgrenseverdier som gjelder
  • unntak knyttet til driftstid
  • krav til utslippsmålinger

Bestemmelsen gjelder ikke for forbrenningsanlegg satt i drift før 20. desember 2021.

Forbrenningsanlegg som er mindre enn 1 MW skal ikke tas med i summeringen. Forbrenningsanlegg under 1 MW er ikke omfattet av forskriftskapitlet.

En virksomhet har to forbrenningsanlegg som settes i drift i 2022 der røykgassene slippes ut (eller kan slippes ut) gjennom felles skorstein. Anleggene er henholdsvis 12 MW og 4 MW.

Summeringsregelen betyr at de to anleggene skal betraktes som ett enkelt forbrenningsanlegg, med en kapasitet på 16 MW.

Forbrenningsanleggene må overholde kravene i forskriften som gjelder for anlegg på 16 MW.

En virksomhet har ett forbrenningsanlegg på 3 MW som settes i drift i 2022, og ett eldre forbrenningsanlegg som ble satt i drift i 2016 på 4 MW, der røykgassene slippes ut (eller kan slippes ut) gjennom felles skorstein.

Selv om de to forbrenningsanleggene deler skorstein, er de ikke omfattet av summeringsregelen. De to forbrenningsanleggene skal betraktes som to enkeltanlegg på henholdsvis 3 og 4 MW.

En virksomhet har to forbrenningsanlegg på henholdsvis 1,5 MW og 750 kW som settes i drift i 2022. Røykgassene slippes ut (eller kan slippes ut) gjennom felles skorstein.

Her skal ikke summeringsregelen brukes, da det ene anlegget er under 1 MW.

  • Forbrenningsanlegget på 1,5 MW er omfattet av forskriftskapitlet.
  • Forbrenningsanlegget på 750 kW er ikke omfattet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid