Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Journalføring

Journalføringen er viktig for at virksomheten skal kunne dokumentere at gitte krav er overholdt.

Virksomheten skal føre driftsjournal med opplysninger om blant annet:

  • type og mengde brensel
  • driftsforstyrrelser og svikt i renseutstyr
  • overskridelse av utslippsgrenser og gjennomførte tiltak i den forbindelse
  • driftstimer hvis anlegget omfattes av unntak ved begrenset driftstid

Virksomheten skal også journalføre resultater av utslippsmålinger, dokumentasjon på at sekundært renseutstyr fungerer effektivt, resultater av kontroller av automatiske målesystem og håndtering av avfall fra forbrenningsprosessen.

Data og opplysninger skal oppbevares i minst seks år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid