Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Overholdelse av utslippsgrenseverdier

I vedlegg 3 nr. 3 framgår det hvordan resultatene av utslippsmålinger skal vurderes opp mot utslippsgrenseverdiene.

Periodiske målinger

Utslippsgrenseverdiene er overholdt dersom resultater fra hver serie målinger ikke overskrider utslippsgrenseverdiene (vedlegg 3 nr. 3 første ledd).

Det er gjennomsnitt av enkeltmålinger i måleserien som vurderes mot grenseverdi.

Kontinuerlige målinger

Ved anlegg som utfører automatiske målinger, skal vurdering av overholdelse av utslippsgrenseverdiene følge reglene gitt i kapittel 27 vedlegg 3 nr. 3 andre ledd.

Her framgår det at overholdelse av utslippsgrenseverdier skal vurderes som angitt i § 31-7 i forurensingsforskriften:

Utslippsgrenseverdier anses overholdt når måleresultater i den aktuelle driftstiden i et kalenderår viser at betingelsene i bokstav a., b. og c er oppfylt. Det skal beregnes både måned-, døgn- og timesmiddelverdier.

Det er gitt kriterier for overholdelse av de ulike midlingstidene, alle disse må oppfylles.

Validerte middelverdier skal bestemmes som angitt i § 31-6 (11).

Ved beregning av middelverdier for utslippene skal det ses bort fra verdier som måles i perioder som omfattes av unntak iht. § 27-19 (midlertidige unntak fra utslippsgrenseverdier ved stans i levering av brensel) og under oppstarts- og nedkjøringsperioder (vedlegg 3 nr. 3 tredje ledd).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid