Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Gjennomføring av målinger ved forbrenningsanlegg

Prøvetaking og analyse skal utføres i henhold til Norsk Standard (NS), der slik standarder finnes.

Annen metode kan benyttes hvis det kan dokumenteres at denne gir minst samme nøyaktighet som Norsk Standard.

Utslippsmålinger skal utføres når anlegget er i drift under stabile forhold og med representativ jevn belastning.

Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret (vedlegg 3 nr. 2). Periodiske målinger må utføres av faginstans med kompetanse på utslippsmålinger.

Antall påfølgende målinger i en måleserie og måleperiode for enkeltprøver bør vurderes på bakgrunn av driftsvariasjoner i forbrenningsanlegget, samt de faktiske utslippsnivåer i forbrenningsanlegget. Dette beskrives i måleprogrammet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid