Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Måleparametere for forbrenningsanlegg

Hvilke stoffer som skal måles ved forbrenningsanlegget framgår av forskriftskapitlet vedlegg 3 nr. 2.

Det skal gjøres målinger av alle stoffer det er satt utslippsgrenser for. I tillegg skal det utføres målinger av CO på alle anlegg, uavhengig av om forbrenningsanlegget har utslippsgrenser for CO.

Krav til måling av CO gjelder også for anlegg med redusert driftstid.

Måling av CO skal gjøres for å kontrollere at forbrenningen er god og for å kontrollere at utslippsgrenseverdier overholdes der dette er fastsatt. Utslipp av karbonmonoksid avhenger i stor grad av forbrenningsbetingelsene.

Innhold av karbonmonoksid er en indikasjon på hvor fullstendig forbrenningen er. Det er også et spørsmål om optimalisering av driften med hensyntil forholdet mellom NOx og CO.

Tiltak for å overholde utslippsgrenseverdier for andre parametere bør ikke føre til økte utslipp av CO. Dette framgår også av punkt 10 i innledningen til direktivet om mellomstore forbrenningsanlegg.

For forbrenningsanlegg satt i drift etter 19. desember 2021, som består av flere enheter som skal anses som ett forbrenningsanlegg, vil anleggets utforming være avgjørende for utføring av målingene:

  • For sammensatte forbrenningsanlegg der to brensler brennes samtidig og utslippene går i en felles skorstein, skal man måle på alle parametere som det er angitt utslippsgrenser for, for de brenslene som benyttes.
  • For anlegg som består av flere kjeler som bruker ulike brensel, og som har utslipp via hvert sitt røykgassrør, kan det måles separat for hvert av anleggene.

Mer om brenselsvektede utslippsgrenser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid