Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Utslippsgrenser for anlegg med flere typer brensel

For noen forbrenningsanlegg er det nødvendig å beregne brenselsvektede utslippsgrenseverdier (vedlegg 2 andre ledd).

Dette er tilfelle dersom et forbrenningsanlegg benytter to eller flere brenselstyper samtidig

Det gjelder:

  • nye forbrenningsanlegg satt i drift etter 19. desember 2021
  • forbrenningsanlegg over 5 MW satt i drift før 20. desember 2021 fra 1. januar 2025
  • forbrenningsanlegg til og med 5 MW satt i drift før 20. desember 2021 fra 1. januar 2030

Brenselsvektede utslippsgrenseverdier beregnes dersom:

  • Et forbrenningsanlegg benytter to eller flere typer brensel samtidig i samme enhet (som kan være én kjel, én motor, én gassturbin).
  • To eller flere forbrenningsanlegg satt i drift etter 19. desember 2021 som har utslipp gjennom samme røykgassrør, benytter to eller flere typer brensel samtidig.

Når to eller flere forbrenningsanlegg satt i drift etter 19. desember 2021 leder utslippene gjennom separate røykrør, er det ikke nødvendig å beregne brenselsvektede utslippsgrenseverdier. I slike tilfeller skal utslippsgrenseverdiene overholdes for hvert av forbrenningsanleggene for det brenselet som benyttes.

Beregning av brenselsvektet utslippsgrenseverdi

Hvis to brensler benyttes samtidig beregnes de brenselsvektede utslippsgrenseverdiene etter følgende formel:

Hvis to brensler benyttes samtidig beregnes de brenselsvektede utslippsgrenseverdiene etter følgende formel:

Hvor:

GVvektet er den brenselsvektede utslippsgrenseverdien

GVb1 er utslippsgrenseverdien for brensel 1

GVb2 er utslippsgrenseverdien for brensel 2

Qb1 er tilført termisk effekt av brensel 1

Qb2 er tilført termisk effekt av brensel 2

For kjeler er utslippsgrenseverdiene for fast brensel definert til 6 prosent oksygen, og for gassformige og flytende brensler ved 3 prosent oksygen.

Hvis fast brensel brukes samtidig med gassformige og/eller flytende brensler, må utslippsgrensene regnes om til en felles referanse på enten 3 eller 6 prosent oksygen.

Omregning til samme O2-referanse gjøres ved hjelp av følgende formel

Omregning til samme O2-referanse gjøres ved hjelp av følgende formel

Hvor

GVx% er utslippsgrenseverdien på x % oksygen

GVy% er utslippsgrenseverdien ved y % oksygen

Ox% er x % oksygen

Oy% er y % oksygen

Den brenselsvektede utslippsgrenseverdien for hvert stoff skal beregnes én gang hvis blandingsforholdet mellom brenslene som brukes er konstant.

Hvis det brukes flere brensler samtidig, hvorav ett av dem ikke har en utslippsgrenseverdi for et gitt stoff, skal utslippsgrenseverdien for dette stoffet anses som null ved beregning av den brenselsvektede utslippsgrenseverdien.

Dette er for eksempel relevant når gassformige brensler brukes samtidig med fast eller flytende brensel, og gassformige brensler ikke har utslippsgrenseverdier for støv, som de andre brenslene har.

Et nytt forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 25 MW bruker samtidig fast biomasse (brensel 1) og naturgass (brensel 2) som brensel. Den termiske effekten er 15 MW for fast biomasse og 10 MW for naturgass.

Utslippsgrenseverdier for fast biomasse for nye kjeler over 20 MW:

  • NOx: 300 mg/normal m3 ved 6 % oksygen
  • Støv: 20 mg/normal m3 ved 6 % oksygen

Utslippsgrenseverdier for naturgass for nye kjeler på over 20 MW:

  • NOx: 100 mg/normal m3 ved 3 % oksygen

Brenselsvektede utslippsgrenseverdier for NOx og støv skal beregnes.

Her er det valgt å beregne de brenselsvektede utslippsgrenseverdiene til 6 prosent oksygen. Utslippsgrenseverdien for NOx for naturgass spesifisert til 3 prosent oksygen må derfor regnes om til utslippsgrenseverdi ved 6 prosent oksygen;

Utslippsgrenseverdien for NOx for naturgass spesifisert til 3 prosent oksygen må derfor regnes om til utslippsgrenseverdi ved 6 prosent oksygen;

Brenselsvektet utslippsgrenseverdi for NOx ved 6 prosent oksygen:

Brenselsvektet utslippsgrenseverdi for NOx ved 6 prosent oksygen:

Brenselsvektet utslippsgrenseverdi for støv ved 6 prosent oksygen:

Den er ingen utslippsgrenseverdi for støv for naturgassfyrte kjeler. I formelen for brenselsvektet utslippsgrenseverdi skal derfor GVb2 settes lik null, og GVb2 er derfor satt til 0 mg/normal m3 til 6 prosent oksygen:

I formelen for brenselsvektet utslippsgrenseverdi skal derfor GVb2 settes lik null, og GVb2 er derfor satt til 0 mg/normal m3 til 6 prosent oksygen:

Forbrenningsanlegget skal overholde følgende brenselsvektede utslippsgrenseverdier:

  • NOx: 213 mg/normal m3 ved 6 % oksygen
  • Støv: 12 mg /normal m3 ved 6 % oksygen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid