Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Krav til drift av forbrenningsanlegg

Krav til drift av mellomstore forbrenningsanlegg (§ 27-13).

Oppstarts- og nedkjøringsperioder

Oppstarts- og nedkjøringsperioder skal holdes så korte som mulig. Oppstarts- og nedkjøringsperioder er definert i § 31-2 første ledd bokstav e:

e. Oppstarts- og nedkjøringsperioder:

Oppstartsperiode er perioden fra oppstart av anlegget og fram til minimum oppstartlast for stabil produksjon er nådd;

- Minimum oppstartlast for stabil produksjon: minimumslast der det er stabil produksjon og drift etter oppstarten, og der anlegget leverer energi sikkert og pålitelig til et lokalt nettverk, strømnett, lager for akkumulering av varme eller til et industriområde.

Nedkjøringsperiode er perioden fra minimum last for stabil produksjon ved nedkjøring av anlegget og fram til anlegget er stanset;

- Minimum last for stabil produksjon ved nedkjøring av anlegget: minimumslast der anlegget ikke lenger kan levere energi sikkert og pålitelig til et lokalt nettverk, strømnett, lager for akkumulering av varme eller til et industriområde.

Sekundært renseutstyr

Ved bruk av sekundært renseutstyr for å overholde utslippsgrenseverdiene (for eksempel posefilter, elektrofilter, eller SNCR-anlegg for NOx-reduksjon) må det dokumenteres at utstyret til enhver tid fungerer effektivt.  Dette kan dokumenteres med resultater fra automatiske målesystem.

Dersom man ikke har automatisk målesystem, kan renseeffekten kontrolleres ved egnede metoder avhengig av renseutstyret.

For eksempel kan strømforbruket på elektrodene registreres som dokumentasjon for at de er i drift dersom det benyttes elektrofilter.

Måling av trykkfall over posefilter kan gi informasjon om når poser bør byttes, men er mindre egnet til dokumentasjon av effektiv drift av posefilter: Et lite hull i et posefilter kan gi støvkonsentrasjon over grenseverdien, men vil gi ingen eller moderat endring av trykkfallet.

Effektiv drift på SNCR-anlegg kan for eksempel dokumenteres ved å registrere forholdet mellom forbruket av ammoniakk eller urea og brenselforbruket.

Oksygenstyrt forbrenning

Enkelte typer anlegg har krav til oksygenstyrt forbrenning, det vil si at oksygenoverskuddet i røykgassen måles og at forbrenningsluft- og/eller brenseltilførselen reguleres ved hjelp av målt oksygennivå.

Dette gjelder:

  • forbrenningsanlegg for fast brensel fra og med 1 og inntil 50 MW
  • forbrenningsanlegg for olje over 5 MW

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid