Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Utslippsmålinger ved forbrenningsanlegg

Virksomhetene skal utarbeide og iverksette et måleprogram for måling av utslipp til luft.

Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll.

Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

Måleprogrammet skal inneholde informasjon om:

  • hvilke komponenter som skal måles
  • valg av målepunkter og målemetoder
  • prøvetakingsfrekvens/målefrekvens
  • hvordan utslippsmålingene skal gjennomføres for å sikre at måleresultatene er representative

Virksomheten skal utføre utslippsmålinger som angitt i vedlegg 3. Her er det blant annet bestemmelser om målefrekvens, måleparametere, metode og vurdering av overholdelse av utslippsgrenser.

For forbrenningsanlegg som bruker flere brenselstyper, skal utslippsmålingene utføres ved bruk av det brenselet eller brenselssammensetningen som forventes å gi det høyeste utslippsnivået.

Forurensningsmyndigheten kan gi unntak fra krav om måling av SO2. Det vil da settes som vilkår at utslippene av SO2 dokumenteres på annen måte.

Dette kan eksempelvis gjennomføres ved å erstatte utslippsmåling med en beregning av SO2-utslipp med utgangspunkt i brenselsanalyse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid