Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Målefrekvens

Det er krav til periodiske og kontinuerlige målinger av utslipp for å kontrollere at utslippsgrenseverdier overholdes.

Kravene til målefrekvens (kontinuerlige og periodiske målinger) er gitt i vedlegg 3 nr. 1.

Det skilles ikke mellom forbrenningsanlegg etablert før og etter 20. desember 2021.

Periodiske målinger består av en serie prøver som gjennomføres med et fast intervall, for eksempel årlig. Kontinuerlig overvåking innebærer at man installerer fast måleutstyr i anlegget som registrerer verdier jevnt gjennom hele året.

Alle anlegg skal utføre periodiske utslippsmålinger med minst følgende frekvens:

 • forbrenningsanlegg fra og med 1 til og med20 MW: hvert tredje år
 • forbrenningsanlegg over 20 MW: hvert år

Forskriften har imidlertid strengere krav til målinger av støv, NOx og CO for forbrenningsanlegg som benytter fast brensel.

For måling av støv gjelder:

 • forbrenningsanlegg fra og med 1 og inntil 5 MW:
  periodisk måling utføres minst hvert andre år
 • forbrenningsanlegg fra og med 5 og inntil20 MW:
  periodisk måling utføres minst hvert år
 • forbrenningsanlegg fra og med 20 MW:
  kontinuerlig måling og registrering med automatisk målesystem.

For måling av CO og NOx gjelder:

 • forbrenningsanlegg fra og med 1 og inntil5 MW:
  periodisk måling utføres minst hvert tredje år
 • forbrenningsanlegg fra og med 5 og inntil 10 MW:
  periodisk måling utføres minst hvert år
 • forbrenningsanlegg fra og med 10 MW:
  kontinuerlig måling og registrering med automatisk målesystem.

Automatiske målesystemer som benyttes ved kontinuerlige målinger skal kontrolleres ved parallell referansemetode minimum en gang årlig.

Målefrekvens for forbrenningsanlegg med begrenset driftstid

Forbrenningsanlegg som har lav driftstid (§ 27-10 andre ledd, § 27-11 andre ledd og § 27-12 tredje ledd) kan utføre målinger etter et visst antall driftstimer.

Dette bestemmes ut fra det «årlige maksimale gjennomsnittlige antall driftstimer» (vedlegg 3 nr. 1 tredje ledd):

 • forbrenningsanlegg fra og med 1 MW til og med20 MW:
  periodisk måling etter 3x maksimalt årlig gjennomsnittlig antall driftstimer
 • forbrenningsanlegg over 20 MW:
  periodisk måling etter 1x maksimalt årlig gjennomsnittlig antall driftstimer

For de fleste anlegg omfattet av unntak for lav driftstid er det årlige maksimale gjennomsnittlige antall driftstimer 500, men det vil være 1000 timer hvis anlegget er innvilget særskilt unntak etter § 27-10 andre ledd, andre punktum.

Periodiske målinger skal likevel utføres minst en gang hvert femte år uavhengig av driftstid.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid