6.2 Kommuneplan, reguleringsplan og byggesak

I alle prosjekter hvor det forventes at støygrensene i tabell 4 overskrides, har forslagsstiller ansvar for å utarbeide en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen.

Innhold i plan for bygge- og anleggsfase

Planen for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen bør inneholde prognoser som viser lydnivå og støyutbredelse. Prognosene bør beskrive hvordan man forventer at støyforholdene vil være i perioden, herunder tidspunkt for aktivitet, lydnivå, støyutbredelse og antall berørte. For å avklare lydnivå og utbredelse vil det ofte være behov for beregninger. Beregninger må nødvendigvis begrenses til noen typiske planlagte situasjoner/perioder. Planen bør også vise aktuelle avbøtende tiltak for å redusere lydnivåene og forebygge støyplage.

Planen for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen bør inneholde prognoser som viser

 • lydnivå og støyutbredelse
 • tidspunkt for aktivitet
 • antall berørte
 • aktuelle avbøtende tiltak

Flere bygge – og anleggsprosjekter berører samme nabolag

En anleggsperiode/driftsfase regnes som hele anleggets varighet fra første spadetak til ferdigstillelse. Dersom flere bygge- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig, eller like etter hverandre i tid, bør disse, der det er praktisk mulig, behandles som en sammenhengende anleggsperiode. Det betyr at kommunen kan vurdere å stille enda strengere krav til planlegging av avbøtende tiltak, informasjon og dialog (se kapittel 6.3) for prosjekter som berører samme nabolag. Å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i nabolaget er en viktig forutsetning for å kunne redusere støyplage.

6.2.1 Kommuneplan

I kommuneplanen bør det tas inn en bestemmelse som setter krav om at det ved behov skal utarbeides en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen, og at planen skal sendes inn samtidig med søknad om igangsettingstillatelse.

I kommuneplanen er det som regel tilstrekkelig å ta inn en bestemmelse som sikrer at det ved behov utarbeides en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen.

En slik bestemmelse i kommuneplanen gir kommunen nødvendig hjemmel til å kreve at utbygger lager en slik plan i prosjekter hvor bygge- og anleggsfase medfører støyende arbeid, krever anleggsvirksomhet utenom ordinær arbeidstid eller har lang varighet og berører støyfølsom bebyggelse.

6.2.2 Reguleringsplan

Kommunen har ansvar for å påse at bygge- og anleggsstøy er omtalt i reguleringsplanen.

Kommunen bør påse at bygge- og anleggsstøy er omtalt i reguleringsplanen når bygge og anleggsfasen

 • foregår over flere år (store utbyggingsprosjekter)
 • det er flere bygge- og anleggsprosjekter samtidig
 • medfører særlig støyende arbeid (spunting, pæling, tunneldriving)
 • krever anleggsvirksomhet utenom ordinær arbeidstid (kl. 07-17)
 • varer mer enn 2 uker

I større utbyggingsprosjekter hvor anleggsaktiviteten vil foregå over flere år, samt i byområder hvor det pågår flere bygge- og anleggsprosjekter samtidig, bør anleggstrafikken, når det er mulig, styres til egne anleggsveger. Dette for å bidra til å redusere støy- og støvforurensning for eksisterende bebyggelse, og for å bedre trafikksikkerheten. Målsetningen er å minimere ulempene for naboskapet til anlegget. Se også kapittel 6.1.1.

For denne typen prosjekter kan det som regel forventes overskridelser av grenseverdiene i tabell 4. Det bør derfor tas inn en bestemmelse i reguleringsplanen som setter krav om at det skal lages en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen før det igangsettelsestillatelse.

Bestemmelser om plan for bygge- og anleggsfasen

Det bør settes krav i bestemmelsene om at det skal foreligge en plan for gjennomføring av anleggsperioden senest ved søknad om rammetillatelse. Reguleringsbestemmelsene kan også sette krav til innhold i en slik plan for bygge- og anleggsfasen.

En slik bestemmelse gir kommunen nødvendig hjemmel til å kreve at utbyggere lager slike planer i forbindelse med byggesaker, og det gir også kommunen mulighet til å føre tilsyn med at tiltakene i planen overholdes i bygge- og anleggsfasen.

Eksempel på bestemmelse kan være:

 • Det skal utarbeides plan for anleggsfasen som beskriver håndtering av støy og vibrasjoner med tilhørende tiltak. Planen skal inneholde:
  • beskrivelse av støyende hovedaktiviteter
  • fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
  • valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og støyreduserende tiltak
  • plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidene
  • en konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter
  • strategi for håndtering av støyklager og tilbud om alternativ overnatting ved nattarbeider

Andre eksempler på bestemmelser kan være

 • grenseverdier i NS 8141 skal legges til grunn for sprengning i anleggsfasen
 • anleggsfasen skal gjennomføres på en skånsom måte med vekt på å unngå overskridelser av grensene for støy i tabell 4 og 5 i T-1442:2021
 • de mest støyende arbeidene (spunting, pigging, boring) skal bare foregå i tidsrommet XX-XX
 • det skal tilbys alternativ overnatting ved nattarbeid
 • det skal settes opp midlertidig støyskjerm i område XX før anleggsarbeidet starter
 • naboer skal varsles i god tid før sprenging og sterkt støyende arbeider

Denne lista gir kun eksempler, og er ikke en uttømmende liste. Bestemmelser må tilpasses den enkelte plan.

Der det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart kan det tas inn rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen som sikrer for eksempel at permanente skjermingstiltak blir etablert før anleggsperioden starte.

Det kan også legges inn bestemmelser om at kommunen (plan- og bygningsetat, eventuelt i samarbeid med kommuneoverlege/helseetat) skal godkjenne hvordan de mest støyende aktivitetene skal gjennomføres, herunder støyende arbeider på natt og sprenging, pigging, spunting og pæling:

 • Det skal utarbeides plan og dokumentasjon med oversikt over støyende aktiviteter og avbøtende tiltak. Alle arbeider med støy som kan overskride grenseverdier, skal forelegges kommunen for godkjenning før arbeidene settes i gang.

Vær oppmerksom på at slike bestemmelser vil kreve noe ressurser fra kommunen, med tanke på å behandle søknader eller godkjenne arbeidsplaner.

Dersom det foreslås tiltak for å hindre eller redusere støy i bygge- og anleggsfasen må disse tiltakene tas inn i kontrakter og anbudsdokumenter for å sikre at det settes av ressurser til etablering og gjennomføring, og at entreprenørens fremdriftsplaner tar hensyn til eventuelle krav om begrensninger til tidsrom for når det tillates støyende arbeider.

Samferdselsanlegg og energianlegg

Samferdselsanlegg og energianlegg er unntatt fra krav om byggesaksbehandling. Det bør derfor lages konkrete bestemmelser om håndtering av bygge- og anleggsfasen i slike planer.

Måling av bygge- og anleggsstøy

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven, pålegge måling som en del av tilsynet med bygge- og anleggsplasser. Målinger gir kunnskap om lydnivå for både utbygger/entreprenør, naboer og myndigheter. Lydnivå over grenseverdiene kan gi grunnlag for å gjøre ytterligere avbøtende tiltak, eller avdekke om det foregår aktivitet utover avtalt eller avgrenset driftstid. Det må gjøres en konkret vurdering av hvor det er hensiktsmessig å måle bygge- og anleggsstøyen. Noen ganger kan det måles utendørs ved naboer som antas å kunne bli sjenert av støyen, mens det andre ganger må måles i nærheten av anlegget, fordi det er mye bakgrunnsstøy. Dette må avgjøres i den enkelte sak.

Byggesak og tilsyn

Når støy er en utfordring skal kommunen påse at det foreligger en plan for bygge- og anleggsfasen, at det er utarbeidet støyprognoser og at det ved behov er skissert avbøtende tiltak.

Kommunen er plan- og byggesaksmyndighet og gir tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet med hjemmel i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Kommunen kan etter samme regelverk eventuelt gi dispensasjon fra bestemmelser om for eksempel støygrenser eller arbeidstid.

Kommunen kan føre tilsyn med at tiltakene i planen blir gjennomført. Ved behov kan tilsynet gjøres i samarbeid med kommunal helsemyndighet, slik at det blir bedre grunnlag for å vurdere helsekonsekvenser og tiltak.

Kommuner som har en egen forskrift om støy eller bygge- og anleggsarbeider, bør føre tilsyn i henhold til bestemmelsene i denne forskriften.

Som mindre arbeider regnes anleggsaktivitet der støyende aktivitet har varighet på maksimalt to uker. Se kapittel 6.1.5.

I spesielt omfattende og større utbyggingsprosjekter der det etter en faglig vurdering er grunn til å tro at bygge- og anleggsfasen vil medføre forurensning (eksempelvis støy over grenseverdier) kan Statsforvalteren gi tillatelse til større bygge- og anleggstiltak. Slike tillatelser blir gitt etter forurensningsloven § 11.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid