6.1 Grenseverdier

Bygge- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4.

Grenseverdiene for bygg- og anleggsvirksomhet i T-1442/2021 er tidsmidlede lydnivå for faste perioder gjennom døgnet (dag: 12 t, kveld: 4 t og natt: 8 t), uten ekstra tillegg for kveld og natt.

Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere lydnivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell 4.

Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er sammensatt av en rekke kilder og hendelser som kan være svært ulike med tanke på varighet, lydens karakteristikk og lydnivå. De mest støyende kildene/hendelsene vil som regel være boring, pigging, spunting og pæling. Denne typen aktiviteter omtales i en del tilfeller som “sterkt støyende arbeider” og behandles gjerne strengere enn mindre støyende bygge- og anleggsaktivitet. Massetransport, graving og tunnelvifter kan også gi vesentlige støybidrag.

Sprengninger kan føre til høye lydnivåer, men dette er sjeldne og kortvarige hendelser som også skal være varslet i forkant. I de fleste tilfeller håndteres sprengning etter annet regelverk (NS 8141-serien) som gjelder fare for skade på byggverk fra rystelser og lufttrykkstøt, ikke komfort-/helsebaserte verdier for støy. Støy fra sprenginger inngår som regel ikke i beregninger av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.

Vibrasjoner fra anleggstrafikk kan vurderes opp mot NS 8176.

Som regel er det de mest støyende og gjerne impulspregede kildene som er årsak til støyplage. Kilder som støyer mindre, men kontinuerlig, kan imidlertid også gi betydelig støybelastning. Det gjelder spesielt dersom lyden har en eller flere rentonekomponenter for eksempel turbiner eller vifter.

Anbefalte grenseverdier gjelder alle typer bygge- og anleggsvirksomhet, medregnet riving, restaurering, reparasjon og lignende. T-1442/2021 regulerer ulempene som driften kan medføre for omgivelsene ved å angi grenseverdier for lydnivå utendørs, og i noen tilfeller også innendørs, samt anbefalinger for hvordan arbeidene kan planlegges og innrettes på en mest mulig skånsom måte med hensyn til støy.

Tidlig varsling og informasjon til naboer er av vesentlig betydning for å redusere opplevd plage. Ved å følge anbefalingene i retningslinjen skal naboene få en forutsigbar støysituasjon. Driftstid angir aktivitet pr. dag, for eksempel kl. 07-23 mandag-lørdag. Det er viktig at varslede driftstider overholdes strengt.

Overskridelser av grenseverdier

Ved sterkt støyende arbeider og korte avstander er det sannsynlig at grenseverdiene overskrides. Tillatelse til overskridelse skal kun gis under forutsetning av at punktene under er gjennomgått og vurdert. Overskridelser av grenseverdiene i nattperioden skal ikke forekomme med mindre det foreligger særlige grunner til dette, se kapittel 6.1.2 om arbeider om natten. Terskelen for å tillate overskridelser i kvelds- og i nattperioden skal være høyere enn i dagperioden.

Dersom prognosene viser overskridelse av støygrensene, skal det foretas en vurdering av følgende forhold:

  • Hvilke bygningstyper som blir berørt og særskilte behov. Det skal søkes å innrette seg etter naboers behov så langt det praktisk lar seg gjøre.
  • Muligheter og krav om avbøtende tiltak, for eksempel å benytte så støysvakt utstyr som mulig og tidsbegrensninger for ulike aktiviteter.
  • Plan for informasjon til naboer og loggføring av klager.
  • Tilbud om alternativt oppholdssted.
  • Behov for målinger i anleggsperioden.

Omsorgsboliger og helsebygg har beboere/pasienter som ikke har mulighet til å innrette seg etter støybelastningen eller benytte tilbud om alternativt oppholdssted. Det skal derfor legges særlig vekt på å redusere støyen til disse. Mulige særskilte behov bør kartlegges i dialog med aktuell institusjon.

For skoler og barnehager bør man først og fremst legge vekt på et tilfredsstillende lydnivå i brukstiden. Ved overskridelse av lydnivået i dagperioden kan det være mulig å arbeide på kveldstid dersom ikke andre (boliger/helsebygg) blir forstyrret. Gjennom dialog mellom partene kan det også identifiseres spesielle behov; som for eksempel stille perioder under soveperiode midt på dagen ved barnehager og særlige behov for stillhet på dager med heldagsprøver og eksamener ved skoler og utdanningsinstitusjoner.

6.1.1 Omlegging av trafikk ved bygge- og anleggsvirksomhet

Etablering av nye veger, i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid, som fører til at omleggingen av trafikken har en varighet over to år, anses som ny veg, og ikke som et bygge- og anleggstiltak. Etablering av nye veger i bygge- og anleggsfasen bør derfor behandles etter anbefalingene beskrevet i kapittel 5.2.1 om etablering av ny veg. Dette gjelder også for eksisterende veger som brukes som omkjøringsveger i anleggsperioden.

For midlertidig omlagt trafikk med kortere varighet, for eksempel i forbindelse med stengning av tunnel, eller sesongbasert trafikk, bør tiltak vurderes på lik linje med øvrig bygge- og anleggsstøy. Dette gjelder for eksempel når en veg stenges på natten, og trafikken legges om til andre veger.

6.1.2 Arbeider om natten

Støyende arbeid og aktiviteter, samt sprengninger, bør ikke forekomme om natten.

For nattperioden bør overskridelse av grenseverdiene for støy ikke forekomme med mindre det er særlige grunner som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser (for eksempel der det er vanskelig å stenge enkelte veger) eller der det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det kan for eksempel være vanskelig å stenge en veg eller bane på dags- og kveldstid, og da må arbeid gjøres i nattperioden hvor det i utgangspunktet er mindre trafikk. Et annet eksempel er der det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

I spesielle tilfeller, hvor det viser seg nødvendig med støyende arbeid på natt, og støygrensen i tabell 3 overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. Se også kapittel innledningsvis om “Overskridelse av grenseverdier” for mer informasjon om forhold som skal vurderes i slike tilfeller.

Maksimalt lydnivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.

6.1.3 Innendørs støygrenser

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I noen situasjoner kan det likevel være aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i tabell 5, for eksempel ved arbeid i samme bygningskropp.  

Grenseverdier i Tabell 5 gjelder generelt og korrigeres ikke for langvarige arbeider. Grenseverdiene gjelder også i bebyggelse over tunneler.  

Tabell 5: Anbefalte innendørs støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå, i rom for støyfølsom bruksformål 

Dersom støygrensene i tabell 5 ikke kan overholdes, gjelder anbefalingen om varsling som beskrevet i kapittel 6.3. Avvik bør bare tillates for kortvarig anleggsaktivitet inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB.  

Sprengning som gir lydnivå mer enn LAFmax 50 dB bør ikke gjennomføres på natt. 

Grenseverdier for innendørs lydnivå gjelder blant annet der arbeid utføres i samme bygningskropp og for tunnelanlegg. 

Ved sterkt støyende arbeider og ved korte avstander til arbeidsplasser kan det være behov for å tilby alternativt arbeidssted. Eventuelt kan arbeidene foregå i kveldsperioden dersom ikke andre (boliger/sykehus/helsebygg) blir forstyrret. Det kan også være et alternativ å ha stille perioder på dagen. 

Det kan aksepteres noe høyere lydnivå, opp mot 5 dB over grenseverdiene angitt i tabell 5, for kortere anleggsperioder/driftsfaser med varighet under 2 uker. For arbeidsplasser med krav om lavt lydnivå gis ingen lempelser. Dette gjelder for eksempel de som arbeidstilsynet beskriver som støygruppe I, der arbeidsforhold stiller store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale.  

Dersom det er aktuelt å vurdere innendørs lydnivå i skoler og barnehager, legges samme grenseverdier i tabell 5 som for boliger, sykehus, pleieinstitusjoner osv. til grunn. Det bemerkes at det viktigste er å unngå overskridelser utendørs, eller at det minimum kreves stille perioder i løpet av skoledagen/barnehagens åpningstid. 

Overnattingsbedrifter bør også sikres akseptable innendørs lydnivå i nattperioden. 

Grenseverdier for innendørs lydnivå gjelder også for strukturstøy fra driving av tunnel. Sprengningsarbeider bør som hovedregel ikke tillates i nattperioden i tettbebygde områder. Hvis det likevel er nødvendig å gjennomføre denne typen støyende arbeid på natt, er grenseverdi LAFmax ≤ 50 dB innendørs (som for eksempel sprengning i tunnel med ca. 200 m overdekning). Det bør settes krav til maksimalt tillatt lydeffektnivå for tunnelvifter med døgnkontinuerlig drift. 

6.1.4 Impulslyd og rentoner

For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB.

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i tabell 4 og 5 skjerpes med 5 dB. Støygrensene bør skjerpes i driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.

Støy fra piggmaskin er impulspreget (hammerlyd), og kan derfor bidra til økt plage. Støy fra boring er til dels avhengig av geologiske forhold, men høyfrekvent lyd dominerer ofte støybildet. Arbeid i tunnel som frembringer tydelig lyd fra boring eller pigging, gir derfor en skjerping av grenseverdien.

Typiske kilder med ulike impulskarakterer er angitt i NS-ISO 1996-1. Boring, pigging, spunting og pæling med fallodd er eksempler på kilder med sterkt impulspreg.

NS-ISO 1996-2 beskriver to ulike metoder med forskjellig nøyaktighetsgrad for vurdering av hørbare toner i støy, se kapittel 2.2 (om impulslyd og rentoner).

6.1.5 Støy fra mindre arbeider med kort varighet

Ved mindre arbeider kan grenseverdiene i dette kapittelet fravikes.

Som mindre arbeider regnes anleggsaktivitet som:

  • kun foregår på dagtid (07-19) på hverdager,
  • har en varighet på maksimalt to uker,
  • boring/spunting eller tilsvarende aktivitet drives høyst to dager

Som støyende aktivitet menes her støy utover en vanlig driftsituasjon, det vil si støy utover det som kan beskrives som vanlig hverdag i det aktuelle område. Dette kan tilsvare støy fra bygge- og anleggsarbeider ved oppføring av to eneboliger.

Det er viktig å varsle naboer om bygge- og anleggsarbeid, også ved mindre arbeider. Dette er viktig for å gi forutsigbarhet og begrense plage. Se kapittel 6.3 for mer veiledning om varsling og dialog. For turnusarbeidere kan tilbud om alternativ overnattingssted også være aktuelt for mindre arbeider med kort varighet. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid