6.1 Grenseverdier (tabell 4)

Bygge- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4.

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell 4.

Grenseverdiene for bygg- og anleggsvirksomhet i T-1442/2021 er tidsmidlede støynivå over en fast periode (dag: 12 t, kveld: 4 t og natt: 8 t).  

Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er sammensatt av en rekke kilder og hendelser med til dels svært ulik karakteristikk med tanke på varighet, lydens karakteristikk og lydnivå. De mest støyende kildene/hendelsene vil som regel være sprengning, og boring og pigging. Spunting og peling, massetransport, graving, tunnelvifter kan også gi vesentlig støybidrag. 

Som regel er det de mest støyende og gjerne impulspregede kildene som er årsak til støyplage. Kilder som støyer mindre, men kontinuerlig, kan imidlertid også gi betydelig støybelastning. Det gjelder spesielt dersom lyden har rentonekarakteristikk, for eksempel fra turbiner eller vifter. 

Anbefalte grenseverdier gjelder alle typer bygge- og anleggsvirksomhet, medregnet riving, restaurering, reparasjon og lignende. T-1442/2021 regulerer ulempene som driften kan medføre for anleggets naboskap, ved å angi grenseverdier for utendørs i noen tilfeller og innendørs støynivå, og ved å gi anbefalinger for hvordan arbeidene kan planlegges og innrettes på en mest mulig skånsom måte med hensyn til støy.  

Grenseverdiene for bygg og anleggsstøy tar utgangspunkt i at forventet støy fra alle arbeider skal kartlegges på forhånd. En skal alltid sørge for tidlig varsling og informasjon til naboer til prosjektet. Ved å følge anbefalingene i retningslinjen skal naboene få en forutsigbar støysituasjon. Driftstid angir aktivitet pr. dag, for eksempel kl. 07-23 mandag-lørdag. Det er viktig at varslede driftstider overholdes strengt. 

Det kan aksepteres noe høyere støynivå, opp mot 5 dB over grenseverdiene angitt i T-1442/2021 tabell 4, for kortere anleggsperioder/driftsfaser med varighet under 6 måneder. 

Ved sterkt støyende arbeider og ved korte avstander vil det enkelte ganger være nødvendig å tillate overskridelser av støygrensene i dagperioden. 

Det bør ikke gis tillatelse til overskridelse av grenseverdiene med mindre det er særlige grunner til det, og prosjektet som skal gjennomføres ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, for eksempel der det er vanskelig å stenge visse trafikale situasjoner eller der det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

Tillatelse skal kun gis på vilkår av at punktene under er gjennomgått og vurdert. Overskridelser av grenseverdiene i nattperioden skal ikke forekomme med mindre det foreligger særlige grunner til dette. Terskelen for å tillate overskridelser i kvelds- og i nattperioden skal være høyere enn i dagperioden. 

Dersom prognosene viser en overskridelse av støygrensene, skal det foretas en vurdering av følgende forhold: 

  • Hvilke bygningstyper som blir berørt og særskilte behov. Det skal søkes å innrette seg etter naboers behov så langt det praktisk lar seg gjøre.
  • Muligheter og behov for avbøtende tiltak.
  • Plan for informasjon til naboer og loggføring av klager.
  • Tilbud om alternativt oppholdssted.
  • Behov for målinger i anleggsperioden. 

Omsorgsboliger og helsebygg har beboere/pasienter som ikke har mulighet til å innrette seg etter støybelastningen eller benytte tilbud om alternativt oppholdssted. Det skal derfor legges særlig vekt på å redusere støyen til disse. Mulige særskilte behov bør kartlegges i dialog med aktuell institusjon. 

For skoler og barnehager bør man først og fremst legge vekt på et tilfredsstillende støynivå i brukstiden. Ved overskridelse av støynivået i dagperioden kan det være mulig å arbeide på kveldstid dersom ikke andre (boliger/helsebygg) blir forstyrret.

Gjennom dialog mellom partene kan det også identifiseres spesielle behov; som for eksempel stille perioder under soveperiode midt på dagen ved barnehager og særlige behov for stillhet på dager med heldagsprøver og eksamener ved skoler og utdanningsinstitusjoner. 

6.1.1   Omlegging av trafikk ved bygge- og anleggsvirksomhet 

Etablering av anleggsveger hvor omleggingen har en varighet over to år anses ikke som et bygge- og anleggstiltak, og bør behandles etter anbefalingene beskrevet i kapittel 5.2.1 om etablering av ny veg. 

Midlertidig omlagt trafikk på eksisterende veg som fører til merkbart økt støynivå, og hvor omleggingen har en sammenhengende varighet over to år, anses heller ikke som et bygge- og anleggstiltak, og bør behandles etter anbefalingene i kapittel 5.2.2 om endring og utbedring av eksisterende veg. For midlertidig omlagt trafikk med kortere varighet, for eksempel i forbindelse med stengning av tunnel, eller sesongbasert trafikk, bør tiltak vurderes på lik linje med øvrig bygge- og anleggsstøy. 

Etablering av nye veger, i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid, som fører til at omleggingen av trafikken har en varighet over to år anses ikke som et bygge- og anleggstiltak, men anses som ny veg, og bør derfor behandles etter anbefalingene beskrevet i kapittel 5.2.1 om etablering av ny veg.

Midlertidig omlagt trafikk på eksisterende veg som fører til merkbart økt støynivå, og hvor omleggingen har en sammenhengende varighet over to år, anses heller ikke som et bygge- og anleggstiltak, og bør behandles etter anbefalingene i kapittel 5.2.2 om endring og utbedring av eksisterende veg. For midlertidig omlagt trafikk med kortere varighet, for eksempel i forbindelse med stengning av tunnel, eller sesongbasert trafikk, bør tiltak vurderes på lik linje med øvrig bygge- og anleggsstøy.

6.1.2   Arbeider om natten

Støyende arbeid og aktiviteter bør ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller likevel er nødvendig med støyende arbeid på natt, og støygrensen i tabell 3 overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. 

Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.

Retningslinjen henviser til feil tabell. Det skulle stått tabell 4:

Dersom det i spesielle tilfeller likevel er nødvendig med støyende arbeid på natt, og støygrensen i tabell 4 overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. 

For nattperioden bør overskridelse av grenseverdiene for støy ikke forekomme med mindre det er særlige grunner som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser (for eksempel der det er vanskelig å stenge visse trafikale situasjoner) eller der det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det kan for eksempel være vanskelig å stenge en veg eller bane på dags- og kveldstid, og da må arbeid gjøres i nattperioden hvor det i utgangspunktet er mindre trafikk. Et annet eksempel er der det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. 

6.1.3   Innendørs støygrenser

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I noen situasjoner kan det likevel være aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i tabell 5, for eksempel ved arbeid i samme bygningskropp. Grenseverdier i Tabell 5 gjelder generelt og korrigeres ikke for langvarige arbeider. Grenseverdiene gjelder også i bebyggelse over tunneler.   

Tabell 5: Anbefalte innendørs støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå, i rom for støyfølsom bruksformål. 

Bygningstype 

Støykrav på dagtid ( LpAeq12h 07-19)  

Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag ( LpAeq16h 07-23)  

Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, overnattingsbedrifter, sykehus og pleieinstitusjoner 

40 

35 

30 

Arbeidsplass med krav om lavt støynivå 

45 i brukstid 

Dersom støygrensene i tabell 5 ikke kan overholdes, gjelder anbefalingen om varsling som beskrevet i kapittel 6.3. Avvik bør bare tillates for kortvarig anleggsaktivitet inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB.  

Sprengning som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB bør ikke gjennomføres på natt.

For bygningskategorier hvor utendørs grenseverdier er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I noen situasjoner kan det likevel være aktuelt å angi grenseverdier for innendørs lydnivå.   

Grenseverdier for innendørs lydnivå gjelder der hvor arbeid utføres i samme bygningskropp. 

Ved sterkt støyende arbeider og ved korte avstander til arbeidsplasser kan det være behov for å tilby alternativt arbeidssted. Eventuelt kan arbeidene foregå i kveldsperioden dersom ikke andre (boliger/sykehus/helsebygg) blir forstyrret.  

Det kan aksepteres noe høyere støynivå, opp mot 5 dB over grenseverdiene angitt i tabell 5, for kortere anleggsperioder/driftsfaser med varighet under 2 uker. For arbeidsplasser med krav om lavt støynivå gis ingen lempelser. Dette gjelder for eksempel de som arbeidstilsynet beskriver som støygruppe I, der arbeidsforhold stiller store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale.   

Overnattingsbedrifter bør også sikres akseptable innendørs støynivå i nattperioden.  

Grenseverdier for innendørs støynivå gjelder også for strukturstøy fra driving av tunnel. Det bør settes krav til maksimalt tillatt lydeffektnivå for tunnelvifter med døgnkontinuerlig drift. Sprengningsarbeider bør ikke gjennomføres i nattperioden i tettbebygde områder. Hvis det likevel er nødvendig å gjennomføre denne typen støyen arbeid i nattperioden, er grenseverdi LAFmax ≤ 50 dB innendørs (som for eksempel sprengning fra tunnel med ca. 200 m overdekning). 

6.1.4   Impulslyd og rentoner

For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB.  

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i tabell 4 og 5 skjerpes med 5 dB. Støygrensene bør skjerpes i driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.  

Støy fra piggmaskin er impulspreget (hammerlyd), og kan derfor bidra til økt plage. Støy fra boring er til dels avhengig av geologiske forhold, men høyfrekvent lyd dominerer ofte støybildet. Arbeid i tunnel som frembringer tydelig lyd fra boring eller pigging, gir derfor en skjerping av grenseverdien. 

Subjektiv metode i NS-ISO 1996-2 kan brukes for bestemmelse av rentoner og metoden i NS-ISO 1996-1 kan brukes for bestemmelse av impulskarakter 

6.1.5   Støy fra mindre arbeider med kort varighet

Ved mindre arbeider kan grenseverdiene i dette kapittelet fravikes. Som mindre arbeider regnes anleggsaktivitet som kun foregår på dagtid (07-19) på hverdager, der støyende aktivitet har en varighet på maksimalt to uker, og dersom boring/spunting eller tilsvarende aktivitet drives høyst to dager. 

Det anbefales likevel at naboer varsles i henhold til anbefalingene i kapittel 6.3.

Som mindre arbeider regnes anleggsaktivitet der støyende aktivitet har varighet på maksimalt to uker, og hvor det kun er drift på hverdager mellom kl. 07-19.   

Som støyende aktivitet menes her støy utover en vanlig driftsituasjon, det vil si støy utover det som kan beskrives som vanlig hverdag i det aktuelle område. Dermed kan i praksis grenseverdiene som regel kun fravikes hvis anleggsvirksomheten har en varighet på maksimalt to uker.   

Aktivitetens omfang bør ikke være større enn tilsvarende en oppføring av to eneboliger. Krav om at aktivitet foregår på kun på dagtid skal være oppfylt og samtidig bør lydnivå være mindre enn 70 LpAeq12h 07-19 alle dager. Krav om at boring/spunting tilsvarende aktivitet drives høyst to dager skal være oppfylt, og avstand til nærmeste bygning bør være 30 meter eller mer.  

Anbefalinger om varsling gjelder alltid for bygge- og anleggsarbeid, uavhengig av omfang og varighet, siden forutsigbarhet reduserer opplevd plage. For turnusarbeidere kan tilbud om alternativ overnattingssted også være aktuelt for mindre arbeider med kort varighet.   

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid