6. Bygge- og anleggsstøy

Bygge- og anleggsstøy bør vurderes i reguleringsplan. Informasjon og dialog som gir forutsigbarhet er et effektivt tiltak for å forebygge støyplager.

Dette kapittelet gir føringer for håndtering av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet: 

  • Bygge- og anleggsstøy bør vurderes i reguleringsplan.
  • Ved forventede overskridelser av støygrensene i tabell 4 bør det utarbeides prognoser som viser støysituasjonen.
  • Dersom prognosene viser overskridelser av støygrensene i tabell 4 bør det gjøres avbøtende tiltak for å redusere støynivå og bedre forholdene for berørt støyfølsom bebyggelse.
  • Informasjon og dialog som skaper forutsigbarhet er et effektivt tiltak for å forebygge og redusere støyplager. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid