5.5 Forholdet til stille områder

Støyende anlegg og virksomhet bør søkes lokalisert og utformet slik at lydnivået ikke øker i stille områder som er avsatt i kommuneplanen, i natur- og friluftsområder og i verneområder hvor fravær av støy er viktig for verneformålet.

Viktige natur og friluftsområder kan for eksempel være områder som kommunen har registrert som viktige friluftsområder, eller områder hvor det er registrert arter som er sårbare for støy. For eksempel hvor det er registrert hekkeområder for fugl, der det er grunn til å tro at forstyrrelsene kan føre til at de ikke lenger får til å hekke.

Ved etablering av støyende anlegg og virksomhet bør det synliggjøres i hvilken grad støy fra tiltaket vil berøre stille områder, og andre områder der stillhet er viktig. Dersom tiltaket gir økt lydnivå, bør det fortrinnsvis gjøres avbøtende kilderettede tiltak.

Ta hensyn til stille områder avsatt i kommuneplanen

Ved etablering av støyende anlegg og virksomhet bør det vurderes og synliggjøres i hvilken grad støy fra tiltaket vil berøre stille områder avsatt i kommuneplanen, og andre områder der stillhet er viktig.

Vurderingen kan gjerne inkludere en beregning av hvilket område som eventuelt blir berørt og hvor stor endringen i lydnivå kan bli. Hvis etableringen gir økt lydnivå i stille områder bør avbøtende tiltak gjennomføres, og hvis disse tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt må det vurderes om støyende anlegg eller virksomhet kan etableres som planlagt.

Vurdering av konfliktgrad opp mot bruken og funksjonen til de stille områdene

Hvilke grenseverdier som skal legges til grunn for et område, eller hvilke avbøtende tiltak som eventuelt bør gjennomføres, må være gjenstand for en spesifikk og skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak.

For anlegg og virksomhet som kan medføre skade på et verneområde gjelder naturmangfoldloven § 49.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid