5.4 Nærmiljøanlegg

Ved etablering av nærmiljøanlegg bør støynivåene ikke overskride grenseverdiene i tabell 2 og kvalitetskriteriene i kapittel 1.2. Kilderettede tiltak bør prioriteres.

Støy fra anleggene skal være utredet i reguleringsplan, eventuelt i byggesaken dersom anlegget etableres uten reguleringsplan. Det kan være hensiktsmessig og konflikt­forebyggende å ta inn reguleringsbestemmelser som styrer aktivitet og driftstid.

Lydbildet fra nærmiljø og idrettsanlegg og tilsvarende fritidsaktiviteter består både av lyden fra menneskestemmer og fra teknisk støy, for eksempel ball mot racket på en tennisbane, eller slaglyder fra skateboard på rampe. Lyder som oppstår fra selve aktiviteten lar seg i de fleste tilfeller beregne, mens stemmebruk ikke inngår som en del av beregningene.

Stemmebruk vil imidlertid utgjøre en del av det totale lydbildet. Det er ingen grenseverdier for aktiviteter der den dominerende støykilden er stemmebruk. Dette bør likevel tas hensyn til som en del av den totale vurderingen i forbindelse med plansaken.

Ved etablering av nye støyfølsomme bygninger i nærheten av nærmiljø- og idrettsanlegg må det tas hensyn til støy fra disse anleggene. I disse tilfellene gjelder byggteknisk forskrift for støyfølsom bebyggelse.

Det er ikke entydig hvilke­ grenseverdier det er mest hensiktsmessig å benytte for vurdering av støy fra aktivitet på idrettsanlegg. Både grenseverdier for nærmiljøanlegg og grenseverdier for industri kan benyttes.

Hvilke grenseverdier som er relevante er avhengig av støykildens karakteristikk. Det er forskjell på støy fra et anlegg der støybildet domineres av slaglyder, og et anlegg der støybildet domineres av mer jevn dur. Det vil stort sett være mest aktuelt å benytte grenseverdi for nærmiljøanlegg også for idrettsanlegg, men det kan også være relevant å benytte grenseverdi for industri i noen tilfeller.

I forbindelse med ulike type arrangement kan bruk av høyttaleranlegg bidra til økt støynivå. Se:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid