4.4 Fritidsboliger

Kvalitetskriteriene om tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsarealer, samt stille side gjelder også for fritidsboliger. For fritidsboliger er det i utgangspunktet ikke krav til innendørs støynivå.  

Fritidsboliger er å anse som støyfølsom bebyggelse i retningslinje T-1442. Grenseverdiene gir dermed anbefalinger om støynivå på fasade og utearealer. Dette skal legges til grunn ved planlegging av nye fritidsboliger og støyende anlegg og virksomhet. 

For fritidsboliger med én boenhet er det ikke satt grenseverdier for innendørs i byggteknisk forskrift. Der det ikke er mulig å sikre støynivå på fasade eller utendørs er det derfor heller ikke noen forskriftskrav som sikrer tilfredsstillende støynivå innendørs (i motsetning til boliger, hvor det er krav om støynivå innendørs selv om utendørs støygrenser ikke kan overholdes). 

I byggteknisk forskrift er det imidlertid satt grenseverdier for innendørs støyforhold for nye fritidsboliger med mer enn én boenhet (Sammenhengende fritidsleiligheter/-leiligheter i blokk). 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid