4.4 Fritidsboliger

Fritidsboliger er å anse som støyfølsom bebyggelse i retningslinje T-1442. Grenseverdiene gir dermed anbefalinger om lydnivå på fasade og utearealer. Dette skal legges til grunn ved planlegging av nye fritidsboliger og støyende anlegg og virksomhet.

For fritidsboliger med én boenhet er det ikke satt grenseverdier for innendørs i byggteknisk forskrift. Der det ikke er mulig å sikre lydnivå på fasade eller utendørs er det derfor heller ikke noen retningslinjer som sikrer tilfredsstillende lydnivå innendørs (i motsetning til boliger, hvor det kan stilles krav om tilfredsstillende lydnivå innendørs når utendørs støygrenser ikke kan overholdes).

I byggeteknisk forskrift og NS8175 er det imidlertid satt krav til innendørs støyforhold for nye fritidsboliger med mer enn én boenhet (sammenhengende fritidsleiligheter/-leiligheter i blokk).

4.4.1 Overnattingssteder og kontorer

Det er gjennom byggeteknisk forskrift og NS8175 krav satt krav til lydnivå innendørs, fra utendørs kilder, for overnattingsteder og kontorer. Det er også krav til lydnivå utenfor vindu fra tekniske installasjoner. Det er imidlertid ikke angitt grenseverdier for denne typen bygninger i T-1442. Det er ikke heller angitt grenseverdier for campingplasser i T-1442.

Det anbefales likevel å gjøre en helhetlig vurdering av utendørs lydmiljø for overnattingssteder i forbindelse med planlegging av nye overnattingsteder, eller ved planlegging eller utbedring av anlegg og virksomheter i nærheten av eksisterende overnattingsteder. Hvis forholdene ligger til rette for dette, kan skjerming av kilden/langsgående skjermer for å forbedre lydmiljøet vurderes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid