4.3 Planlegging av skoler og barnehager

Det bør som utgangspunkt ikke planlegges skoler og barnehager i rød støysone. 

Hvis bygget får funksjon som skjerm for uteoppholdsareal, kan det likevel unntaksvis åpnes for å tillate deler av fasaden i rød støysone, dersom dette bidrar til å sikre større stille og egnede leke- og uteoppholdsarealer med god kvalitet, og med støyforhold under grenseverdiene i tabell 2.  

Det er gjort lite målrettet forskning på ulike sårbare grupper, men en rapport fra WHO fremhever barn, eldre og kronisk syke som sårbare for støy. Du kan lese om støyforhold i Norge på denne siden til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er derfor viktig at skoler og barnehager blir skjermet for støy og at barn ikke blir utsatt for støy over de anbefalte grenseverdiene i skolegården eller i klasserommene. 

For skoler og barnehager bør man først og fremst legge vekt på et tilfredsstillende støynivå i brukstiden. Brukstiden for skoler og barnehager er på dagtid, og kan beregnes ved bruk av Ld, som kun angir/midler støy over dagperioden. Grenseverdien for Ld er likevel den samme som for Lden. Forskjellen ved beregning av Lden og Ld er at er at tillegget for støynivå på kveld og natt som legges til ved beregning av Lden, ikke benyttes ved beregning av Ld.  

Støynivå ved beregning av Ld og Lden vil stort sett se ganske like ut. Forskjellen vil komme frem i tilfeller hvor det er mye aktivitet på natten, som nattlig gods- og tungtransport på jenbane eller riksveger, ved godsterminaler eller industriområder med kvelds- og nattdrift.  

Ved beregning av støynivå for skoler og barnehager bør det derfor først gjøres beregning av Lden, som angitt i tabell 2. Dersom disse beregningene viser at det blir overskridelser av grenseverdiene og at det kan bli uforholdsmessig dyrt og teknisk vanskelig å gjennomføre tiltak for å sikre at grenseverdiene tilfredsstilles, kan det vurderes å gjøre beregninger av Ld i tillegg, for å avklare om grenseverdier kan tilfredsstilles i brukstiden.  

I tilfeller hvor det blir uforholdsmessig kostbart å gjøre avbøtende tiltak for å tilfredsstille støynivå beregnet som Lden, kan det aksepteres å prosjektere og etablere tiltak som kun tilfredsstiller grenseverdier beregnet som Ld.  

Det bør som utgangspunktet ikke planlegges nye skoler og barnehager i rød støysone.   

Det er likevel en åpning for å tillate deler av fasaden i rød støysone. Dette er spesielt aktuelt når skoler og barnehager skal bygges på eksisterende tomter, og gammel bebyggelse erstattes med ny.  

Kriterier for at det skal åpnes for å plassere deler av fasaden i rød støysone er: 

  • At utbyggingen skjer i et fortettingsområde, hvor det ikke finnes noen andre alternative tomteplasseringer for utbygging av skole og barnehage.
  • At bebyggelsen brukes som skjerm for at uteoppholdsarealene blir større og bedre, og får tilfredsstillende støynivå. 

Klasserom og undervisningsrom bør fortrinnsvis legges mot stille side. Der det er praktisk mulig kan gymsal, korridorer og andre arealer med støyende aktivitet plasseres mot støysiden. 

Det finnes ikke nasjonale lov- eller forskriftfestede krav til størrelse på uteoppholdsarealer for skoler og barnehager, eller minstekrav til kvadratmeter pr. elev, men det finnes anbefalinger om arealstørrelse for barnehager i veiledning fra utdanningsmyndighetene og Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har også anbefalinger om arealstørrelse for skoler. Hver enkelt kommune har også mulighet til å fastsette egne juridiske arealnormer i sine kommuneplaner.  

Byggteknisk forskrift setter imidlertid krav om at uteoppholdsarealer i skoler og barnehager skal ha tilfredsstillende støyforhold (under grenseverdiene i T-1442). Dette innebærer at uteoppholdsarealer for skoler og barnehager ikke skal ha støynivå som overstiger grenseverdiene i T-1442.  

Målinger viser at gjennomsnittlig støynivå for en skolegård kan være over 70 dB når mange barn er utendørs samtidig. Hvis skolegården i tillegg er eksponert for andre støykilder er det naturlig at både barn og voksne hever stemmen og dermed øker lydnivået. Uteoppholdsarealer brukes som pausested for hvile og rekreasjon og avbrekk fra aktiviteter i klasserom, og det er derfor spesielt viktig å prioritere godt lydmiljø på disse arealene. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid