4.6 Reguleringsbestemmelser for støyfølsom bebyggelse

Reguleringsbestemmelsene bør sikre tilfredsstillende lydnivå og bør så langt det er mulig sikre at kvalitetskriteriene tilfredsstilles. Bestemmelsene bør imidlertid ikke gi så strenge krav til utforming av bebyggelsen at de begrenser muligheten for å finne gode løsninger i prosjekteringen.

Bestemmelsene skal tilpasses den enkelte reguleringsplan, og bør angi:

 • grenseverdier for ny bebyggelse, i henhold til grenseverdier i tabell 2
 • at bebyggelsen skal ha stille side og tilgang til stille egnet uteoppholdsareal, og eventuelt om, og i tilfelle hvor stor andel av boenheter/beboerrom som tillates å kun ha tilgang til dempet fasade som erstatning for stille side
 • graderte krav til romfordeling
 • krav til utforming av dempet fasade dersom dempet fasade brukes som erstatning for stille side
 • krav til kvalitetshevende eller kompenserende tiltak
 • rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendige avbøtende tiltak er etablert før det gis igangsettingstillatelse eller brukstillatelse
 • gi hjemmel for å kreve plan for bygge- og anleggsfasen

Under følger en utdyping av hvordan disse punktene kan sikres gjennom bestemmelsene.

Bestemmelse om grenseverdier for ny bebyggelse

Bestemmelsene bør gi grenseverdier for lydnivå på fasade på stille side, dempet fasade og stille uteoppholdsareal. Ikke ta inn en generell bestemmelse om at "lydnivå på fasade skal ikke overstige Lden 55 dB" med mindre hele bebyggelsen faktisk skal skjermes for støy.

Bestemmelse om stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal

For å sikre stille side eller soverom på stille side må det tas inn krav om dette i bestemmelsene. Dette er ikke sikret i byggteknisk forskrift. Behovet for stille side er nærmere begrunnet i kapittel 1.2.

Dersom det ikke er mulig å få til stille side for alle boenheter må dette gå frem av bestemmelsene. Det kan for eksempel stå i bestemmelsene at:

"hjørneleiligheter kan utformes med dempet fasade i stedet for stille side, under forutsetning av at boenhetene får en balkong med tilfredsstillende lydnivå".

Bestemmelse om graderte krav til romfordeling

I retningslinjen står det at det anbefales graderte krav som skiller mellom nedre del av gul støysone, øvre del av gul støysone og rød støysone:

 • For nedre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter skal ha stille side, hvor soverom kan plasseres.
 • For øvre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter skal ha stille side og at minst et soverom skal plasseres mot denne siden.
 • Hvis kommunen tillater boliger i rød støysone anbefales det å stille krav i bestemmelsene om at minst et soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side.

Illustrasjonen i figur 12 viser et eksempel på et utbyggingsprosjekt for nye boliger. Blokkene er plassert slik at de skjermer for støy fra vegene, og skaper en stille side mellom blokkene. Blokken i midten er ikke støyutsatt.

Reguleringsbestemmelser i en slik plan som illustrert over kan for eksempel være:

 • Boenheter innenfor planområdet skal være gjennomgående og ha en stille side. Minst halvparten av rom med støyfølsomt bruksformål og minst et soverom skal vende mot stille side. Hjørneleiligheter kan ha dempet fasade som erstatning for stille side.

Alternativt kan reguleringsbestemmelser i en plan som illustrert over for eksempel være:

 • Boenheter i B1 og B2 skal være gjennomgående og ha en stille side. Minst halvparten av rom med støyfølsomt bruksformål og minst et soverom skal vende mot stille side. Hjørneleiligheter kan ha dempet fasade som erstatning for stille side.
 • X % (en liten andel) av boenheter i B3 og B5 kan ha dempet fasade som erstatning for stille side.
 • Eventuelt: Ettroms boenheter med dempet fasade som erstatning for stille side, tillates ikke.
 • Leiligheter uten tilgang til stille side, skal ha tilgang til balkong skjermet for støy

I et prosjekt som illustrert over vil det være mulig å ha ettroms leiligheter i blokk B4.

Bestemmelse om krav til utforming av dempet fasade

Dersom dempet fasade brukes som erstatning for stille side bør det tas inn bestemmelser som sikrer at dempet fasade utformes med tilstrekkelig kvalitet.

Bestemmelse om krav til kvalitetshevende eller kompenserende tiltak

I enkelte prosjekter kan det være aktuelt å gjøre kvalitetshevende tiltak for å kompensere for høye lydnivåer og dårlig lydmiljø.

Kvalitetshevende tiltak skal heve kvaliteten i prosjektet med den hensikt å redusere støyplage og ivareta helse i støyutsatt område. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.1 under overskriften "Kompenserende kvaliteter og tiltak".

For å sikre at disse tiltakene blir gjennomført, må det settes krav i bestemmelsene om at disse tiltakene blir etablert før det gis brukstillatelse, eventuelt før ferdigattest.

Rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av avbøtende tiltak

Ta inn en bestemmelse i planen som sikrer at nødvendige avbøtende tiltak blir etablert før det gis brukstillatelse til nye boenheter.

Eksempel på en slik bestemmelse kan være:

"Støyskjerm mellom bygg A og bygg B skal være etablert før det gis brukstillatelse", eller

"Park X skal være ferdig opparbeidet med gangstier og beplantning før det gis brukstillatelse til boenheter i Bygg A og Bygg B"

Bestemmelse som gir hjemmel for å kreve plan for bygge- og anleggsfasen

Ta inn en bestemmelse i reguleringsplanen som setter krav om at det skal lages en plan for bygge- og anleggsfasen.

Det bør settes krav om at det skal foreligge en plan for gjennomføring av anleggsperioden senest ved søknad om igangsettingstillatelse og bestemmelser om hva planen skal inneholde.

En slik bestemmelse gir kommunen nødvendig hjemmel til å kreve at utbyggere lager slike planer i forbindelse med byggesaker og det gir også kommunen mulighet til å føre tilsyn med at tiltakene i planen overholdes i bygge- og anleggsfasen.

En slik bestemmelse gir kommunen nødvendig hjemmel til å kreve at utbyggere lager slike planer i forbindelse med byggesaker og det gir også kommunen mulighet til å føre tilsyn med at tiltakene i planen overholdes i bygge- og anleggsfasen.

Eksempel på en slik bestemmelser er gitt i kapittel 6.

Dersom det foreslås tiltak for å hindre eller redusere støy i bygge- og anleggsfasen må disse tiltakene tas inn i kontrakter og anbudsdokumenter for å sikre at det settes av ressurser til etablering og gjennomføring, og at entreprenørens fremdriftsplaner tar hensyn til eventuelle krav om begrensninger til tidsrom for når det tillates støyende arbeider.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid