4.6 Reguleringsplan - støyfølsom bebyggelse

Bestemmelsene i en reguleringsplan skal være entydige og konkrete og tilpasses planen og støysituasjonen. I planbestemmelsene er det relevant å stille krav om følgende:

  • støygrense for ny bebyggelse, i henhold til grenseverdier i tabell 2
  • at boenheter skal ha stille side og tilgang til stille egnet uteoppholdsareal
  • graderte krav til romfordeling som beskrevet i kapittel 4.1
  • eventuelt om, og i tilfelle hvor mange, boenheter som tillates å kun ha tilgang til dempet fasade som erstatning for stille side
  • krav til andre kvalitetshevende tiltak
  • rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendige avbøtende tiltak er etablert før det gis igangsettingstillatelse eller brukstillatelse

Støygrense for ny bebyggelse, i henhold til grenseverdier i tabell 2, er omtalt i kapittel 2.

Kvalitetskriterier, herunder at boenheter skal ha stille side og tilgang til stille egnet uteoppholdsareal er beskrevet i kapittel 4.1.

Kvaliteteshevende tiltak skal heve kvaliteten i prosjektet og sørge for tilgang til stille områder, gode uterom, eller fellesarealer innendørs med den hensikt å redusere støyplage og ivareta helse i støyutsatt område, som beskrevet i kapittel 4.1 under overskriften Kompenserende kvaliteter og tiltak.

Rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendige avbøtende tiltak er etablert før det gis igangsettingstillatelse eller brukstillatelse er omtalt i kapittel 3.1 og 3.2.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid