5. Planlegging av støyende anlegg og virksomhet

Støyende anlegg og virksomhet bør ikke lokaliseres nært støyfølsom bebyggelse. Ved overskridelse av grenseverdiene bør det gjøres avbøtende tiltak.

Dette kapittelet gir anbefalinger for planlegging av støyende anlegg og virksomhet: 

  • Støyende anlegg og virksomhet bør i utgangspunktet ikke lokaliseres nært eksisterende støyfølsom bebyggelse, dersom det medfører at bebyggelsen blir utsatt for støynivåer som overskrider grenseverdiene i tabell 2. 
  • Det bør heller ikke åpnes for endringer eller utvidelser av støyende anlegg og virksomhet som øker støynivåene merkbart for eksisterende støyfølsom bebyggelse, eller i stille områder avsatt i kommuneplan. 
  • Ved overskridelse av grenseverdiene ved nye tiltak eller merkbar økning i støynivåer for eksisterende tiltak, bør det som hovedregel gjøres avbøtende tiltak.
  • For mindre tiltak som ikke omfattes av punktliste i kapittel 5.2.2 og 5.3.2 og ikke øker støynivået, er det ikke nødvendig å gjøre avbøtende tiltak.

Støyende anlegg er samferdselsanlegg, det vil si veganlegg, baneanlegg, fly- og helikopterlandingsplass.

Støyende virksomhet omfatter industri- og næringsvirksomhet, skytebaneanlegg, motorsportanlegg og vindturbiner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid