5. Planlegging av støyende anlegg og virksomhet

Med støyende anlegg menes samferdselsanlegg som veg, bane og luftfart. Med virksomhet menes all annen støyende virksomhet som industri, havner og terminaler, motorsport, skytebaner, vindturbiner og nærmiljøanlegg.

Formålet med retningslinjen er å

  • legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet
  • forebygger helsekonsekvenser av støy
  • ivareta og utvikle gode lydmiljøer og stille områder

Dette formålet skal også ligge til grunn ved planlegging av støyende anlegg og virksomhet.

Så langt det er mulig bør samferdselsanlegg og støyende virksomhet planlegges på en slik måte at de støymessige konsekvensene minimaliseres, og at det blir best mulig lydforhold for eksisterende støyfølsom bebyggelse.

Målet er å sikre at eksisterende støyfølsom bebyggelse ikke får støynivåer som overskrider grenseverdiene i tabell 2, samt å ivareta kvalitetskriteriene i kapittel 1.2.

Når et tiltak fører til at lydnivået fra den aktuelle støykilden øker, og lydnivået er over anbefalte grenseverdier, er det viktig å gjennomføre tiltak for å redusere støynivået i disse områdene. Etablering, endring og utbedring av eksisterende anlegg og virksomheter vil bekrefte anlegget/virksomheten for mange år fremover. Det er derfor viktig å tilfredsstille grenseverdiene og ivareta kvalitetskriteriene i forbindelse med utbygging, også når det er små endringer i støybelastningen, men eksisterende bebyggelse allerede er svært støyutsatt.

I praksis betyr det at med mindre støynivået faktisk reduseres, skal det vurderes tiltak for hele strekningen/området. Dette innebærer at:

  • Der lydnivået øker merkbart bør det som hovedregel gjøres tiltak for å redusere de støymessige konsekvensene av tiltaket når lydnivået er over grenseverdiene.
  • Der lydnivået er tilnærmet uendret eller øker noe, bør det også gjøres tiltak når lydnivået er over grenseverdiene, men mindre avvik kan aksepteres når det er teknisk vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å gjennomføre tiltak.
  • Der det allerede er høye lydnivåer (tilsvarende rød sone) bør ambisjonsnivået for å redusere lydnivåene være høyere, enn der det er små overskridelser (tilsvarende nedre del av gul sone).
  • Der tiltaket gir lavere lydnivåer enn eksisterende situasjon er det i utgangspunktet ikke nødvendig å gjennomføre flere avbøtende tiltak for å redusere lydnivået.

Omfang av tiltak vurderes ut fra ut fra hvilke type tiltak som kan gi en merkbar reduksjon i støynivåene, gjennomførbarhet og kostnadene ved å gjennomføre disse.

Langsiktig arealdisponering som fremmer trivsel og bokvalitet sikres først og fremst gjennom planprosessen. Det er derfor viktig at støysituasjonen er tilstrekkelig utredet i planprosessen, slik at planen bidrar til å forebygge helsekonsekvenser av støy.

Dersom utredning og vurdering av tiltak utsettes til prosjekteringsfasen er det som regel få mulige tiltak for å redusere støynivåene, utover å gjennomføre lokale tiltak på bygninger.

Tidlig planlegging er viktig for at spesielt langsgående skjermer ved veg og bane blir hensyntatt, og at det blir satt av nødvendig arealer avsatt til dette tilstrekkelig tidlig i planleggingen. Lokale tiltak vil i begrenset grad bidra til å sikre gode lydmiljøer og fremme trivsel og bokvalitet i området som helhet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid