1. Virkeområde og kvalitetskriterier

Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier og kvalitetskriterier som legges til grunn for planlegging, for å sikre bokvalitet og redusere støyplage.

I dette kapittelet finner du informasjon om virkeområdet for veilederen og forklaring på hvordan kvalitetskriteriene skal forstås.

I kapitlene under finner du informasjon om hvilke bygninger som regnes som støyfølsom bebyggelse, hvilke støykilder som er omfattet av retningslinjen og hvordan støykilder som ikke direkte er nevnt i retningslinjen bør håndteres.

Kvalitetskriteriene er et gjennomgående begrep i retningslinjen. Anbefalingen om stille side for all støyfølsom bebyggelse er også sentral. I kapittel 1.2 finner du utdypende forklaringer på begrepene kvalitetskriterier, stille side, dempet fasade og støyeksponert fasade. 

Du finner også informasjon om helsemessige bakgrunnen for retningslinjen og grenseverdiene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid