Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§ 5-10 Vedlikehold av tiltak

Forskriftens § 5-10 gir huseier ansvar for å vedlikeholde tiltak som er utført på egne bygg, herunder for eksempel støyisolerende vinduer og balansert ventilasjon. Bakgrunnen for dette er todelt. For det første utgjør denne type tiltak et verdiøkende element på eiendommen. For det andre er det praktisk vanskelig for anleggseier å stå for drift og vedlikehold av en rekke tiltak på privat grunn og inne i private boliger.

Vedlikehold av tiltak som naturlig hører til anlegget, hvor det typiske eksempelet er langsgående støyskjermer, skal være anleggseiers ansvar, selv om de eventuelt står oppført på privat grunn. Anleggseier er da ansvarlig for alt vedlikehold av skjermen, også vedlikehold som fysisk må foretas fra huseiers grunn.

Lokale skjermer, det vil si skjermer som er satt opp nær huset som skal skjermes, på huseiers grunn, er huseiers vedlikeholdsansvar, selv når skjermen er satt opp for å tilfredsstille forskriftskravene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid