Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§ 5-8 Plikt til å utrede tiltak mot innendørs støy

Under kartleggingen må anleggseier vurdere i hvilke boenheter det kan være fare for at tiltaksgrensen vil overskrides i løpet av de nærmeste fem årene. For disse boenhetene må det gjennomføres tiltaksutredning, hvor det gjøres detaljerte beregninger av den enkelte boenhet for å fastslå om det foreligger tiltaksplikt.

For tiltakspliktige boenheter skal tiltaksutredningen vise hvilke tiltak som er nødvendig for å bringe støynivået under tiltaksgrensen, og på dette punktet bør utredningen være så detaljert at den kan benyttes som grunnlag for gjennomføring av tiltak.

Tiltaksutredningen skal foreligge seinest ett år etter fristen for kartlegging.

For mer informasjon om detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak vises det til relevant faglitteratur, for eksempel Byggforsk-serien:

Om ventilasjon

Dersom tiltaket som gjennomføres er fasadetiltak, skal det i henhold til forskriftens § 5-8 være tilfredsstillende ventilasjon innendørs etter at tiltaket er gjennomført.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid