Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

Kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser

Kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet

Formålet med dette regelverket er todelt:

  • Å sikre at minstestandard for miljøkvalitet overholdes. Dette er uttrykt gjennom tiltaksgrense for innendørs støynivå.
  • Å kartlegge støy for å gi opplysninger til offentligheten om støysituasjonen, samt utarbeide handlingsplaner for å forebygge og redusere støy. Denne delen av formålsparagrafen er i tråd med formålet til EUs rammedirektiv for støy. Rammedirektivet er implementert gjennom forskriften.

EUs rammedirektiv for støy (2002/49/EF), trådte i kraft i juli 2002. Direktivet ble utarbeidet som et ledd i EUs støypolitikk, hvor medlemslandene så behov for å etablere et felles grunnlag for å unngå, forebygge eller begrense skadelige virkninger av støyeksponering.

Dette støydirektivet er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 5 (Avsnitt III). Direktivet, og forurensningsforskriften, setter krav om utendørs kartlegging av støy i de største byene, samt langs de mest trafikkerte veg- og banestrekningene, og rundt de største flyplassene.

Kartleggingen skal gjøres hvert femte år og resultatene skal rapporteres til EU-kommisjonen. Det har vært gjennomført kartlegging i 2007, 2012 og 2017. Neste kartlegging skal gjennomføres i løpet av 2022 og resultatene skal sendes til EU innen juni utgangen av 2022.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid